15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13488

             Ekli “Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 18/3/2008 tarihli ve 134 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                      M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

  M. BAŞESGİOĞLU                          B. YILDIRIM                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                                F. ÇELİK                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMİNİN

DESTEKLENMESİNE DAİR KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurtiçi tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarının 2008 yılı üretimlerine yurtiçi sertifikalı tohumluk üretimi desteği ödenir.

             Desteklemeden yararlanacaklar

             MADDE 2 – (1) Desteklemelerden, kamu tüzel kişileri hariç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 3 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2009 yılı bütçesinden karşılanır.

             (2) Bu Karar kapsamında tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak tohumculuk kuruluşlarına yapılan toplam ödeme tutarının % 0.2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 4 – (1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

             Denetim, sorumluluk ve cezai hükümler

             MADDE 5 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin denetim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             (2) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

             (3) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.