15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13471

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/3/2008 tarihli ve 10598 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                     M. S. YAZICIOĞLU

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

  M. BAŞESGİOĞLU                     M. BAŞESGİOĞLU                       N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB ve EFTA

MAK.

B-HER

D.Ü.

0504.00.00.90.31

Kurutulmamış şirdenler

0

0

0

0

1516.20.98.00.12

Palm yağı

46,8(1)

46,8(1)

0

46,8(1)

1516.20.98.00.13

Palm çekirdeği yağı

46,8(1)

46,8(1)

0

46,8(1)

1702.30.50.00.00

Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)

135(2)

135(2)

0

135(2)

1702.30.90.00.00

Diğerleri

135(2)

135(2)

0

135(2)

(1): Teknik ve sınai amaçlı olarak kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(2): 17.04 ve 18.06 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %20 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

             MADDE 2 – (1) Aynı Karara ekli III Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddenin, diğer ülkeler (D.Ü.) için belirlenen "Tarım Payı olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net)" sütununda yer alan dipnot göstergesi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

GÜMRÜK

VERGİSİ

ORANI (%)

Tarım Payı olarak Fona

Ödenecek Euro (EUR)

(Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net)

 

 

AB, EFTA,

B-HER.

D.Ü.

AB ve EFTA

D.Ü.

1904.10.90.90.00

Diğerleri

0

5,1 (1)

19,94

62,62 (1)

(1): İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.

 

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.