15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/2/1991 tarihli ve 20789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 42’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 42 – Aşağıdaki amirler kendi görev alanları içinde kalmak kaydıyla personelini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirebilirler. Bu şekilde görevlendirilmelerde:

             a) Temsilci, temsilcisi olduğu TRT Yurtdışı Bürosu’nun bulunduğu ülke sınırları içerisinde 10 güne,

             b) Radyo ve Televizyon Verici Müdürleri görev alanları ile ilgili olarak 10 güne,

             c) Radyo, Televizyon, Haber ve Vericiler Müdürleri görev alanları ile ilgili olarak 20 güne,

             ç) Başhukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Savunma Sekreteri, Daire ve Kurul Başkanları, Bölge Müdürleri, Ankara Radyosu Müdürü, Ankara Televizyon Müdürü ve Ankara Bölge Vericiler Müdürü görev alanı içinde 30 güne,

             d) Genel Müdür Yardımcıları 6 aya,

             e) Genel Müdür 2 yıla,

             kadar yetkilidir.

             f) Yurt dışına geçici görevle gönderme yetkisi Genel Müdüre aittir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.