14 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26847 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

İller Bankası Genel Müdürlüğünden: 

İLLER BANKASI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 9/3/1990 tarihli ve 20456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Toplantıya gelen üyeler özel defterdeki yerlerini imzalar. Toplantı için yeterli sayı sağlandığı takdirde başkan tarafından oturum açılır.

             Genel kurulu idare etmek üzere üyelerden lüzumu kadarı açık oylama ile seçilerek Başkanlık Divanı teşekkül ettirilir. Divan Başkanı, Bakan veya Bakan adına Bakanlık yetkilisidir. Tutanak ve kararlar Genel Kurul adına Divan tarafından imzalanarak Bankaya verilir.

             Tutanaklar, Genel Kurula katılan üyelerin adlarını ve soyadlarını kurulun toplantı yerini, oturumun açıldığı gün ve saati, yapılan davet ve teklifleri, görüşme ve tartışmalarla verilen kararların ve ayrışık oyda bulunanların düşüncelerinin esaslı hatlarını kapsar.

             Söz sahiplerinden isteyenler söylediklerini ayniyle tutanağa yazdırabilirler."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 40 – Bankanın işlemleri banka kanununa göre biri Genel Kurul, biri de bakanlıkça bir hesap yılı için seçilen ve hizmet süreleri içinde devamlı olarak iş görecek iki denetçi tarafından denetlenir.

             Denetçilerin hiçbir siyasi partiye üye olmama ve devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarını taşımalarının yanında, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve en az iki yıl bankacılık alanında hukuk, ekonomi ve muhasebe bilgi, deneyim ve uzmanlığına sahip olmaları gerekir. Adayların bu belgeleri dilekçeleri ekinde seçim öncesi Divan Başkanı’na tevsik etmeleri zorunludur. Divan Başkanı’nca bu belgelerin uygun görülmesi halinde adaylıkları kesinleşir.

             Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu iktisadi teşekkülleri ile bunlara ve Banka’ya ait müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere hiçbir personeli ile kamu görevlileri Banka Denetçisi olamaz.

             Denetçiler, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.

             Denetçilerin hizmet süreleri, seçimlerinden sonra toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısının bitimine kadar devam eder. Denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.