14 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26847 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

İller Bankası Genel Müdürlüğünden:

İLLER BANKASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili olduğu Bakanı,

             b) Bakanlık: İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili olduğu Bakanlığı,

             c) Banka:  İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

             ç) Yönetim Kurulu: İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

             d) İç Sistemler Sorumlusu: İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun, iç sistemler kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredebileceği, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya bu nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komiteleri ya da Denetim Komitesini,

             e) Denetim Komitesi: Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturduğu komiteyi,

             f) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

             g) Genel Müdürlük: İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

             ğ) Teftiş Kurulu: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

             h) Kurul Başkanı: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

             ı) Refakat Müfettişi: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen İller Bankası Genel Müdürlüğü müfettişlerini,

             i) Müfettiş: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişlerini,

             j) Müfettiş Yardımcısı: İller Bankası Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılarını,

             k) İç Denetim: Müfettişler tarafından yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini,

             l) İç Sistemler Birimleri: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ile iç kontrol ve risk yönetimi görevlerini yürütmek üzere oluşturulan birimleri,

             m) Banka Personeli: Bankanın hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yürüten 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile emeklilikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabî memurları, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılan sürekli ve geçici işçileri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeli,

             n) Büro Personeli: İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli şube müdürü, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve sekreter kadrolarındaki memurları

             ifade eder."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetim Kuruluna bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini, müfettiş ve müfettiş yardımcıları da teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Yönetim Kurulu adına yaparlar. Müfettişlere Yönetim Kurulu dışında hiçbir yerden emir verilemez. Yönetim Kurulu iç sistemler kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen İç Sistemler Sorumlusuna devredebilir. Bu durumda bağlılık İç Sistemler Sorumlusu aracılığıyla yürütülür."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             "Kurul, Yönetim Kurulunun emir veya onayı üzerine Yönetim Kurulu adına aşağıdaki görevleri yapar;"

             "b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan, proje ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,"

             "e) Bankanın iç kontrol sisteminin ve risk yönetimi sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini incelemek ve değerlendirmek."

             "f) Yönetim Kurulunca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (d), (f), (i), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürlük müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup, Yönetim Kurulunun emir veya onayı üzerine Yönetim Kurulu adına aşağıdaki görevleri yapar."

             "d) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,"

             "f) Müfettiş yardımcılığına alınacakların sayısını meslek dallarına göre belirlemek, Yönetim Kurulunun onayına sunmak, müfettiş yardımcılarının mesleğe alınması ve üç yıllık yardımcılık döneminde yetiştirilmelerini sağlamak,"

             "i) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,"

             "j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,"

             "l) Yönetim Kurulunca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,"

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere Kurul Başkanınca belirlenen yeterli sayıda başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Refakat Müfettişi (Başkan Yardımcısı) olarak görevlendirilebilir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 10 – Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden (Başkan Yardımcılarından) birine vekalet verir. Ancak herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişlerden birine Yönetim Kurulunun onayıyla verilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettişler, Yönetim Kurulu adına, Yönetim Kurulunun oluru ve Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları emir doğrultusunda;"

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettişler, Yönetim Kurulunun emir veya onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettiş tarafından imzalanan rapor üzerine, Kurul Başkanı kendi görüşünü de dahil ettiği bir onay hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Yönetim Kurulunun onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört Genel Müdürlük müfettişinden oluşur. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye tespit edilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettişler Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki ve yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla Kurul Başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile yurt dışına gönderilebilir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında yapılacak teftişlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile her yıl Teftiş Kurulu Başkanı tarafından teftiş programı hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya konulur. Uygulama esasları programda belirtilir. Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa bir önceki teftiş tarihi esas alınır ya da en fazla 2 yıl öncesine kadar denetim yapılır. Ancak, teftişlerde inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre işin başlama tarihine kadar denetim yapılabilir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İç denetim raporları ve çeşitleri

             MADDE 57 – İç denetim raporları, bir birimin veya faaliyetin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Banka içi politika ve uygulama usullerine uygunluğu, işletilen süreçlerin ve iç kontrollerin etkinliği ve alınması gerektiği düşünülen düzeltici işlemler hakkında üst yönetime bilgi verecek mahiyettedir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

             a) Cevaplı Rapor,

             b) İnceleme raporu,

             c) İç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu,

             d) Soruşturma raporu,

             ile tespit ederler.

             Raporların şekli ve uygulamaya ilişkin hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İnceleme Raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu

             MADDE 60 – Teftişe tabi tutulan birimlerde, iç kontrol birimi tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak, iç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu düzenlenir."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 62 – Raporlar, Müfettişlik ön yazısı ve onay taslağı ile beraber incelenmek üzere, Kurul Başkanlığına sunulur. Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Kurul Başkanlığınca uygun görülen raporlar Yönetim Kuruluna sunulur.

             Raporlarda düzeltilmesi gereken hususların bulunması halinde, bunların giderilmesi raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanlık konuyu bir Müfettiş veya Müfettiş heyetine tekrar incelettirir. Ancak, birden çok Müfettiş tarafından yapılan incelemelerin tekrar incelenmesi, Başkanlıkça oluşturulacak müfettiş heyetine yaptırılır. İkinci inceleme sonunda Müfettiş veya Müfettiş heyetinin görüşü ile birlikte Başkan kendi görüşünü de yazarak raporu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen görüşe göre işlem yapılır. Ancak, raporlar üzerindeki şekil noksanlıklarının müfettiş tarafından giderilmesi zorunludur.

             Yönetim Kurulu tarafından onaylanan raporlar gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. İlgili birimlerce, rapor neticelerine göre yapılan iş ve işlemler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 75 – Genel Müdürlüğe gönderilen ihbar ve şikayet dilekçelerinden uygun görülenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Müfettişlik soruşturmasına gerek olduğu taktirde, konular gerekçeli olarak Yönetim Kuruluna önerilerek Müfettiş görevlendirilmesi sağlanır."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 79 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür."

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.