14 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26847

YÖNETMELİK

             Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAPI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez:  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Yapı ve çevresine ilişkin konularda araştırmacılara, çağdaş bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanabilmeleri için ileri düzeyde teknik altyapı ile donatılmış araştırma ortamını sunmak,

             b) Merkezin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapacakları bilimsel araştırmaları desteklemek, 

             c) Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermek,

             ç) Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile kişilerin talep ettikleri analizlere yardımcı olmak ve işbirliği yapmak.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlamak,

             b) Teknoloji geliştirme ve uyarlama faaliyetlerini yapmak,

             c) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin karşılaştıkları teknik sorunların çözümüne ilişkin hizmetleri yapmak,

             ç)  Üniversite dışında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

             d) Yapı ve çevresine ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek,

             e) Yapı ve çevresine ilişkin araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek,

             f) Yapı ve çevresine ilişkin konularda yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla işbirliği yapmak,

             g) Yapı ve çevresine ilişkin konularda eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

             ğ) Yapı ve çevresine ilişkin konularda Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyetleri kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından  üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün  görevi başında  bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,

             b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak,

             c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

             ç) Merkezi idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek,

             d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek,

             e) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

             f) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             g) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri ve gerektiği zaman personel ve görev değişikliğini Rektörün onayına sunmak,

             ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak ve bu programın yürütülmesini sağlamak.

             (2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekliyle düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             (4) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve tavsiyeleri içeren rapor, Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunulur.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Uzun dönemli bilimsel hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planlamaları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırıcılardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koymak,

             b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşüp karara bağlamak,

             c) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunu özet olarak akademik birimlere aktarmak,

             ç) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar almak, sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin kuralına uygun olarak yürütülmesini denetlemek,

             d) Merkez ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile proje destekleyicileri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek  personel tarafından karşılanır.

             Üst yönetici

             MADDE 13 – (1) Merkezin en üst yöneticisi Rektördür.

             Demirbaş tahsisi

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.