14 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26847

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13421

             Ekli “Avrasya Yıldızı-2007 Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Verilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyetini Temsilen Genelkurmay Başkanlığı ile NATO Süratli İntikal Kolordusu-Türkiye Arasında Teknik Düzenleme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 6/3/2008 tarihli ve HUMŞ/293 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                        K. UNAKITAN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

"AVRASYA YILDIZI - 2007" TATBİKATI İÇİN EV SAHİBİ ÜLKE

DESTEĞİ (ESÜD) VERİLMESİ HAKKINDA TÜRKİYE

CUMHURİYETİNİ TEMSİLEN GENELKURMAY

BAŞKANLIĞI İLE NATO SÜRATLİ İNTİKAL

KOLORDUSU-TÜRKİYE ARASINDA

TEKNİK DÜZENLEME

(TD)

 

GİRİŞ

             Bundan böyle ‘Taraflar’ olarak anılacak olan Türk Genelkurmay Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ve NATO Türkiye Süratli İntikal Kolordusu (NSİK-T),

             Bundan sonra MM olarak anılacak olan, Türk Genelkurmay Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ve NSİK-T Kh. arasındaki, NSİK-T tatbikat programının icrasını desteklemek üzere tatbikatların icrası için Ev Sahibi Ülke Desteği (ESÜD) Şartları Mutabakat Muhtırasını göz önünde bulundurarak,

             Avrasya Yıldızı - 2007 tatbikatı gereklerinin karşılanmasına yönelik olarak,

             TARAFLAR MÜTEAKİP DÜZENLEMEYE VARMIŞLARDIR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL

 

             1.1. Amaç ve Kapsam

             1.1.1 Bu Teknik Düzenleme’nin (TD) amacı, NSİK-T Kh. ve "Avrasya Yıldızı - 2007 Tatbikatı (bundan böyle ‘Tatbikat’ olarak anılacaktır) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (bundan böyle ‘Ev Sahibi Ülke’ olarak anılacaktır) topraklarında konuşlandırılmış Katılımcı kuvvetlere sağlanacak olan Ev Sahibi Ülke Desteği (ESÜD)’ni çerçevesini belirlemek ve NSİK-T, Katılımcı(lar) ve Ev Sahibi Ülkenin (ESÜ) MM kapsamında belirlenmiş olan sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için gerekli olan genel işleyiş ve düzenlemeleri açıklamaktır. Bu TD ve ekleri, daha önce bahsedilen MM’nı tamamlamakta ve NSİK-T Kh. ve Katılımcılara Tatbikat için sağlanan desteği, geri ödeme ve Ev Sahibi Ülke Desteğine ulaşmak için gerekli olan diğer prosedürler ile birlikte detaylandırmaktadır. 

             1.1.2 TD edinmek isteyen katılımcıların NSİK-T Kh. vasıtasıyla ESܒye Katılım Notası (KN) veya Niyet Beyanı (NB) göndermeleri gerekmektedir.

             1.1.3 Bu TD, tüm ek ve ilaveleriyle bir bütün olarak değerlendirilecektir.

             1.2 Tanımlar ve Kısaltmalar

             MM kapsamında yer alan tüm Tanım ve Kısaltmalar TD için de aynen geçerlidir.

             1.3 Kaynaklar

             MM ile ilgili tüm kaynaklar bu TD için de geçerlidir. Bu Tatbikatla ilgili ek belgeler           EK-A’da belirtilmiştir.

             1.4 Durum

             Bu TD kapsamında, ilgili olağanüstü masraflar ile tatbikat amacına yönelik olarak ESܒden veya ESÜ vasıtasıyla destek alan ve ESÜ topraklarında konuşlandırılmış ve faaliyet gösteren destek kuvvetlere sağlanacak destekle ilgili konular kapsamında Katılımcılar, ESÜ ve NSİK-T Kh. tarafından uygulanacak prosedürler detaylandırılmıştır. Tatbikata destek olacak ESÜD ihtiyaçları da bu TD ve MM kapsamında ayrıca ele alınmıştır.

             1.5 ESÜ Misyonu

             ESÜ, kuvvetlerin yeniden konuşlandırılması ve destek sağlanmasıyla ilgili olarak katılan ülkeler tarafından tespit veya NSİK-T Kh. tarafından ilan edilecek bir tarihte Tatbikat amacına yönelik olarak ESÜD sağlayacaktır. Böylelikle ESÜ, tüm ihtiyaçların tespit edilmesini takiben gerekli görülen mal ve hizmetlerin sağlanmasını gerçekleştirecektir. Koordinasyonun sağlanması bağlamında Katılımcılar ESÜ Destek Birimi’yle (ESÜDB) irtibat halinde olacaktır.

             1.6 Yürütme

             ESÜ, Katılımcıların hava, deniz veya kara yoluyla gelecek olan malzeme ve donanımını teslim alacak, nakliyesini temin edecek ve Kuvvetlere destek sağlayacaktır. Katılımcı personeli belirlenmiş olan ESÜ Boşaltma Noktaları’na (BN) gelen birim malzemenin boşaltma, yerleştirme ve nakledilmesinde yardımcı olacaktır.

             ESÜ, bu TD kapsamında belirtilen sınırlar dâhilinde ESÜD’ün sağlanmasına yönelik tüm desteği verecektir. Özel destek unsurları/sınıflarıyla ilgili ESÜD düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi TD Eklerinde bildirilecektir.

             1.7 Sorumluluklar

             Tarafların MM kapsamında belirtilmiş olan sorumluluklarına ek sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

             1.7.1 NSİK-T Kh.

             1.7.1.1 ESÜD Planlama faaliyetlerinin saha araştırmalarının koordinasyonu, ayrıntılı ESÜD kavramlarının geliştirilmesi ve tespit edilen lojistik faaliyetlerin ESÜ ile koordinasyonunu sağlar.

             1.7.1.2 Gerekli olması halinde, Katılımcıların Türkiye’de bulundukları süre içerisinde yapılan harcamalarla ilgili olarak KDV değerinin karşılanmasına yönelik mali verileri derler.

             1.7.2 ESÜD

             1.7.2.1 Genel

             1.7.2.1.1 NSİK-T Kh. tarafından talep edildiği zaman, tüm uygulama aşamaları için bu TD’nin EK-I bölümünde belirtildiği gibi ve EK-I’da aksi belirtilmediği müddetçe  12 Kasım’dan 30 Kasım 2007’ye kadar I ve III’üncü safhada Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezindeki (AHOKM) etkinlikleri düzenler. 

             1.7.2.1.2 Müşterek saha araştırmaları düzenler, destekler ve bu araştırmalara katılır.

             1.7.2.1.3 ESÜDB kurulmasını sağlar.      

             1.7.2.1.4 Havaalanı ve limanlar, Sınır Geçiş Noktaları (SGN), yollar, muharebe bindirme ve genel hazırlık alanlarının kullanımını kolaylaştırmak için Kuvvetlerin karşılanma, genel hazırlık, ilerleme ve entegrasyonunu, idame ve intikalini sağlayacak şekilde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

             1.7.2.1.5 Gerekli görülmesi halinde bu belge kapsamında yer alan mali hükümler uyarınca ve ESܒnün mevcut imkân ve kabiliyetleri ve ulusal gerekler de göz önüne alınmak suretiyle TD ve Ekleri veya diğer düzenlemeler kapsamında Taraflar arasında anlaşmaya varılmış bulunan tüm lojistik destek, tesis ve hizmetleri sağlar.

             1.7.2.1.6 ESÜ Askeri personeli, EK-J’de belirtilen standartlar ve koşullara bağlı olarak AHOKM’de verilen kantin, kafeterya ve yemek hizmetleri için aynı ücret bedelini öder. Bu hizmetleri alan bireyler bunların karşılığını ödeyeceklerdir. ESÜ muhtemel kullanıcıları önceden belirlemek için bazı prosedürler uygulayabilir.

             1.7.2.2 Geri Ödemesi Olmayan Destek: ESÜ, aşağıdaki hususları NSİK-T Kh. ve tüm katılımcılara bedelsiz olarak sağlayacaktır:

             1.7.2.2.1 Tatbikat’ın yürütülmesi için gerekli olduğu tespit edilen İstanbul, AHOKM’deki tüm askeri tesisler ve bölgeler. Tüm tesisler ve bölgeler, NSİK-T Kh. ve Katılımcıların kullanımına emniyetli ve temiz bir halde verilecektir. Bu tesisler ESܒye aynı şartlarda teslim edilecektir. Bununla bağlantılı olarak, ilgili devir-teslim şekillerine ESÜ karar verecektir. 

             1.7.2.2.2 Tatbikat tesisleriyle ilgili her türlü dış güvenlik.

             1.7.2.2.3 EK-G’de detaylandırılan yangın emniyeti.

             1.7.2.2.4 EK-H’de detaylandırılan Sağlık Desteği.

             1.7.2.2.5 Çöplerin atılması ve tatbikat tesisi tarafından ölçülemeyen diğer hizmetler.

             1.7.2.2.6 Askeri personel ve askeri teçhizat hizmetleri.

             1.7.2.2.7 Gümrük işlemleri.

             1.7.2.2.8 Havaalanı/Liman ücretlerinden ve istenen, sağlanan ve alınan hizmetlerle doğrudan ilgisi olmayan diğer ücretlerden muaf olarak Boşaltma Noktalarına (BN) erişim.

             1.7.2.2.9 Tatbikat için gereken bant genişliği ve frekansları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan Muhabere Bilgi Sistemleri (MBS) kaynakları.

             1.7.2.2.10 Dışarıdan gelenlerin havaalanı/limanlardan kalacakları yerlere ve kaldıkları yerden talim bölgelerine günlük gidiş-gelişleri. 

             1.7.2.3 Geri Ödenebilir Kaynaklar: ESÜ, aşağıdaki hususları (ESÜ kuvvetlerine uygulanan oranlarda) geri ödenebilir şekilde sağlayacaktır: 

             1.7.2.3.1 Elektrik, su, doğalgaz ve ölçülebilir diğer tüketim malzemeleri.

             1.7.2.3.2 Askeri malzemenin uygun olmaması durumunda askeri olmayan malzeme kiralanması/satın alınması.

             1.7.2.3.3 NATO MBS ve idari malzemelerinin kurulumu.

             1.7.2.3.4 Telefon ve diğer iletişim hizmetleri.

             1.7.2.3.5 EK K’da belirtilen MBS sistem ve araç-gereçleri.

             1.7.2.3.6 Geçici sivil işçi temini.

             1.7.2.3.7 Ticari hizmetler.

             1.7.3 Katılımcılar:

             1.7.3.1 ESÜD sürecine katılır.

             1.7.3.2 ESÜD ihtiyaçlarının belirlenerek saha araştırmaları ve ayrıntılı ESÜD İhtiyaç       Bildirimi (İB) hazırlanmasını ve bu belgenin NSİK-T Kh. yoluyla ESÜ ve NSİK-T Khna  iletilmesini sağlar.

             1.7.3.3 Bu TD veya diğer geçerli düzenlemeler uyarınca, eğer varsa, ESÜD’ün sağlanmasına yönelik olarak ESÜ tarafından belirtilen şartlara uygunluğu sağlar.

             1.7.3.4 Bu TD ve MM hükümleri uyarınca sağlanan destekle ilgili olarak ESܒye geri ödeme yapar.

             1.7.3.5 ESÜ topraklarına girişi takiben EK-D’de belirtilen gümrük polisinin uygulamalarına uygun hareket eder.

             1.7.3.6 Tehlikeli madde ve patlayıcıların taşınma ve depolanmasıyla ilgili olarak ESÜ kanunlarına ve polis uygulamalarına uygun hareket eder.

             1.7.3.7 ESÜDB ile yürütülecek olan önceden belirlenmiş lojistik faaliyetlere personel desteği sağlar.

             1.7.3.8 ESÜ topraklarına girişi takiben elektromanyetik uygulamaların kullanımına yönelik kanun ve yönetmeliklere uygun hareket eder.

             1.7.3.9 Tatbikat öncesi veya sırasında ESܒde doğrudan yüklenici kullanılması halinde Katılımcılar yüklenici hizmetlerini gereğince ve zamanında sağlar ve ESÜ ile koordinasyon içerisinde hareket eder.

             1.7.3.10 İB sürecinin tamamlanması halinde veya Tatbikat sırasında öne çıkan veya değişen ESÜD ihtiyaçlarını NSİK-T Kh. ve ESܒye bildirir.

             1.7.3.11 Katılımcı personeli ESÜ kanun ve yönetmeliklerine uyacaktır. ESÜ, Katılımcıları konuşlanma öncesinde ve ESÜDB sürecinde ilgili kanun ve yönetmelikler konusunda bilgilendirecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

MALİ PROSEDÜRLER

 

             2.1 Mali Yönergeler

             Aşağıdaki yönergeler bu mutabakat muhtırasında (MM) belirtilen mali düşünceleri içermektedir. Bu bölümün amacı bu tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamayı düşünen tüm taraflar için açıklık ve anlaşma sağlamaktır.  Sözleşme, talep ve ödemelerin ücretlerinin tümü Avro cinsinden olacaktır.

             2.1.1 Genel

             2.1.1.1 Malzeme ve hizmetler için geri ödeme. NATO komutanlığı ve her katılımcı/katılımcılar Ev Sahibi Ülkeye (ESÜ) karşılıklı olarak kabul edilen ev sahibi ülkece sağlanan malzeme ve hizmetlerin ücretlerini 1.7.2.2 sayılı maddede belirtildiği gibi ödünç ve ücretsiz olarak sağlanan malzeme ve hizmetler hariç olmak üzere geri ödeyecektir. Madde 1.7.2.3’te belirtilen bedeli ödenebilir malzeme ve hizmetler için genelde STANAG 2034’te detaylarıyla belirtilen yöntemler geçerli olacaktır.

             2.1.1.2 Ödünç Verilen Teçhizat. Katılımcılar veya NSİK-T Kh. tarafından ödünç alınan teçhizat tatbikatın yeniden konuşlanmasının sonlanmasını müteakip geri iade edilecektir. Hasar gören ödünç malzemeler geri iade zamanında ESܒye bildirilecek ve tamir veya değiştirme için ödemenin ne zaman uygun olacağı görüşülecektir.

             2.1.1.3 Finansal ve Bütçeye ait Düzenlemeler. Tüm hesaplar bu TD’de oluşturulan hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

             2.1.1.4 İkincil Hükümler. Bir katılımcının kendi kuvvetine ev sahibi ülke tarafından sağlanan desteğe ilişkin masrafları başka bir katılımcı tarafından ödenecekse, finansör ülke bu masrafların ilgili ülke tarafından üstlenileceği hakkında ESܒyü bilgilendirir.  

             2.1.1.5 Masraf türleri, mali kaynak tanımları ve genel mali sorumluluk türlerinin tam tanımı ESÜD MM’de detaylı olarak bulunmaktadır.

             2.1.2 Ücret Formülleri

             Aşağıdaki genel ücret yönergelerine uyulacaktır.

             2.1.2.1 Paylaşılan Ücretler. NSİK-T Kh. veya bir yerdeki katılımcılara sağlanan kaynakların olağanüstü masrafları eşit olarak karşılanacaktır. Katılımcı kuvvetlerinin konuşlanmasıyla ilişkilendirilebilir olan ancak bu alt bölümde başka bir yerde karşılanmayan ücretleri hesaplamak için bu ek maliyetlerin oluşabileceği maliyet kategorilerini belirlemek gerekli olacaktır. Bunu müteakiben ilgili her kategori için, ESÜ, NSİK-T Kh. ve katılımcılar aşağıdaki yöntemlere göre ek maliyet olarak düşünülebilecek belirlenen maliyet oranını kabul edecektir:

             2.1.2.1.1 Personelle ilgili olanlar. Ek masraflar ESÜ tarafından katılımcı ülkenin personelinin ülkeye girişi ile üstlenildiğinde ve bu masraflar personelin üssü/tesisi işgal etmesiyle doğrudan ilgili olduğunda bu masraflar NSİK-T Kh. ve katılımcı(lar) tarafından görüşüldüğü gibi eşit şekilde karşılanacaktır.

             2.1.2.1.2 Teçhizat ve Görevle ilgili. Ek masrafların katılımcı ülkenin ek teçhizatının (uçak veya diğer büyük teçhizat) girişi ile veya tatbikat görevine uyumlu hale getirmek için üssün normal çalışma saatlerinin uzatılması ile ESÜ tarafından üstlenildiği durumlarda bu masraflar tek tek ilgili ekte belirtildiği üzere bu büyük teçhizatın/uçağın ve/veya bu çalışma saatlerinin sayısına göre NSİK-T Kh. ve katılımcı(lar) tarafından eşit şekilde karşılanacaktır. Katılımcıların uygun yetkiye sahip temsilcileri alınacak bu ek masrafları kabul edecektir.

             2.1.2.2 Doğrudan Ulusal Masraflar. Ticari veya sivil kaynaklardan sadece bir katılımcı için veya bu katılımcı tarafından kullanılmak üzere alınan veya sağlanan kaynakların masrafları bu kaynakları kullanan ülke tarafından karşılanacaktır.

             2.1.3 Ödeme ve Geri Ödeme Prosedürleri       

             2.1.3.1 STANAG 2034.  Ülkeler arası harcamaların hesapları bu TD ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece STANAG 2034 (NATO Karşılıklı Lojistik Yardım Standart Prosedürleri) ile uyumlu olarak yapılacaktır.

             2.1.3.2 Askeri Kaynaklar. ESÜ hava alanları, kara veya deniz üslerindeki askeri kaynaklar tarafından sağlanan teçhizat, hizmet ve tesisler ücretsiz olacaktır.

             2.1.3.3 Ticari/Sivil Kaynaklar. Katılımcılar katılımcı veya ev sahibi ülke tarafından tedarik edilse dahi ticari veya sivil kaynaklardan alınan desteğin bedelini ödeyecektir.

             2.1.3.4 Ödeme. Katılımcı(lar) ve Tatbikatı destekleyen ESÜ arasında karşılıklı olarak sonuçlanan düzenlemeler kullanılacak kesin ödeme ve geri ödeme araçlarını detaylı olarak açıklayacaktır. Teçhizat veya hizmetler için ödemeler aşağıdaki araçların bir veya birkaçı yoluyla yapılacaktır.

             2.1.3.4.1 Katılımcılar tarafından yapılacak ön ödeme;

             2.1.3.4.2 STANAG 2034 ile uyumlu olarak yapılan geri ödemeler veya

             2.1.3.4.3 Aynen yenileme

             2.1.3.5 ESÜD belgeleri. ESÜ yapılan harcamalara karşılık katılımcılar adına elde edilen  belgelerden sorumludur.

             2.2 Sözleşmeye ait Yönergeler

             2.2.1 ESÜ her katılımcı tarafından talep edilen malzeme ve hizmetlerin sözleşmesinin/alımının yapılmasını kolaylaştıracaktır. ESÜ tarafından ESÜDB çerçevesinde sağlanan tedarikçiler önerecek ve alımları kolaylaştırmak için sözleşme hazırlanmasına yardımcı olacak ve sivil tedarikçiler ve katılımcı sözleşme/alım Makamı arasında aracı olacak belirli bir Sözleşme İrtibat Noktası (SİN) atayacaktır. ESÜ, önceden katılımcıların muvafakatını almadan, hiçbir mali anlaşmaya girmeyecektir. Tedarikçiler, tedarik yönetimleri ve alım zamanları ve geri ödeme yöntemleri ile birlikte sözleşme/alımla sağlanan malzemeler ve hizmetlerin detayları İhtiyaç Bildiriminde ve bu TD’nın Eklerinde detaylı olarak belirtilecektir.

             2.2.2 ESÜ tarafından katılımcı/katılımcılara geri ödenebilmesi çerçevesinde sağlanan malzemeler ve hizmetler madde 1.7.2.3’te listelenecek ve herhangi bir ek sözleşme gerektirmeyecektir.

             2.2.3 Katılımcılar sivil tedarikçilerden istenen malzeme ve hizmetlerin sözleşmelerinin/alımlarının icrasından sorumlu olacaktır.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YASAL HUSUSLAR

 

             3.1 Genel

             ESÜD MM ve TD çerçevesinde oluşturulan operasyonel ve lojistik sahalar NSİK-T Khnın tesisleri ve müfrezeleri olarak düşünülmektedir.

             3.2 Vergi Muafiyeti

             3.2.1 Katılımcının kuvvetlerinin tatbikatla ilgili faaliyetleri tüm vergi, resim, harç ve benzeri masraflardan muaf olacaktır.

             3.2.2 Yakıt, yağ ve yağlayıcılar NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşmasının XI inci maddesine göre KDV ve özel tüketim vergisi dâhil olmak üzere tüm gümrük vergisi ve vergilerden muaftır. Ayrıca tedarikçiler ve yakıt, yağ ve yağlayıcılar dışındaki hizmetler de KDV de dâhil olmak üzere tüm gümrük vergisi ve vergilerden muaftır.

             3.2.3 İstisna olarak bir verginin veya gümrük vergisinin alındığı varsayıldığında, ESÜ Katılımcılar adına geri ödeme prosedürünü takip edecektir. Geri ödenen para ilgili ülkelerle daha önceden kararlaştırılan hesaplara aktarılacaktır.

             3.3 Gümrük:

             Aşağıdaki genel gümrük beyanları ve beyan gereksinimleri Katılımcıların Kuvvetlerine uygulanacaktır:

             3.3.1 Kuvvetler, ihtiyaç duydukları askeri teçhizat ve malları ve özel kullanımları için uygun miktarda erzak, ikmal maddeleri ve diğer malları gümrüksüz olarak ithal ve yeniden ihraç edebilirler. Bu gümrüksüz ithalat ESܒdeki gümrük dairesindeki bir gümrük beyannamesi depozitosuna bağlıdır (Form 302 (STANAG 2456 EK-A’ya bakınız).

             3.3.2 ESܒye gümrüksüz olarak ithal edilen mallar, ESÜ izin vermediği sürece imha edilmeyecektir. ESܒde satın alınan mallar, ESܒnün kanun ve düzenlemelerine uygun olarak ESܒden ihraç edilecektir;

             3.3.3 Gümrük beyannameleri ve beyanlar. Tüm katılımcı/katılımcıların Komutanlıkları, birlikleri ve personeli (burada yalnız başına seyahat eden kişi veya küçük gruplar ya da başka bir birliğin müfrezesinin veya personelinin yer değiştirmesi olarak tanımlanmıştır) ESÜ geleneklerine uyacaktır ve bu personele tüm ülke içine/dışına seyahat türleri açıklanacaktır (ör. Uçak, gemi, tekne, tren, araçlar). Aşağıdaki genel gümrük biçimi ve geçerli kılavuz, standartlar ve kurallar geçerli olacaktır.

             3.3.3.1 Varıştan sonra. Tüm katılımcılar tarafından resmi gümrük açıklamaları tüm personel, teçhizat, kargo, askeri ikmal maddeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren gerçek uçak, gemi, tekne veya araç bilgileri EK-D’de istenen şekil, araç ve formatta hazırlanacaktır.

             3.3.3.2 Özel araçlarla seyahat eden taraflar yukarıdaki 3.3.3.1 numaralı paragraftaki hükümlere tabi olmayacaktır.

             3.4 Silahların Taşınması

             Tatbikattaki kuvvetlerin silahları taşıması öngörülmediğinden NATO ve Katılımcı ülke askerlerinin Türk topraklarına tatbikat için silah sokmasına izin verilmeyecektir.

             3.5 Kuvvet Koruması (KK)

             Detaylar bu TD’nın EK-F’sinde belirtilmiştir.

             3.6 Çevre Koruması

             ESÜ Katılımcı/katılımcılara Tatbikat sırasında geçerli olacak çevreye uyum kuralları veya standartlarının bir kopyasını verecektir. Standartlar ESÜ Silahlı Kuvvetleri için geçerli olanlardan ağır olmayacaktır. Katılımcı/katılımcılar ESÜ çevre standartlarına uyacaktır. Bu standartlara uymamaktan kaynaklanan zarar veya muhtemel talepler NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşmasının VIII inci maddesine göre karara bağlanacaktır.

             3.7 Talepler

             3.7.1 Tatbikatın amaçları için bir talep işleme prosedürü oluşturulacaktır. Bu prosedür NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşması ile uyumlu olacaktır. ESÜ, ESÜDB çerçevesinde talepleri işleme koymadan sorumlu bir büro kuracaktır. ESܒnün geçmiş uygulamalarıyla uyumlu, ESÜ, NSİK-T Kh. ve Katılımcılardan oluşan, zarardan dolayı oluşan taleplerden sorumlu Zarar Ziyan Tespit Komisyonu (ZZTK) araştırma yapacaktır.

             3.7.2 İki tarafın teçhizatı ve kuvveti ile ilgili NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşması ve Paris Protokolü çerçevesinde oluşan feragatler geçerlidir.

             3.7.3 Daha fazla detay C ekinde mevcuttur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NİHAİ HÜKÜMLER

 

             4.1 Anlaşmazlıkların Çözümü

             Bu TD üzerinde olabilecek anlaşmazlıkların çözümü için MM’da belirtilen esaslar uygulanır.

             4.2 Başlama, Düzeltme ve İptal etme

             4.2.1 Bu TD, tarafların ilgili yasal usullere uygun olarak MM’ye atılan son imza tarihinde veya onaylama bildirilerinin mübadele tarihinde MM ile beraber yürürlüğe girecektir. Bu TD MM ile birlikte sona erecektir.

             4.2.2 Katılımcılar bu TD’deki hükümleri bir Katılım Notası veya Niyet Talebi Beyanı (EK-B) ile kabul etmeye davet edilecektir.

             4.2.3 TD tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 

             Bu TD İngilizce ve Türkçe dilinde üçer orijinal kopya olarak imzalanmıştır.

 

             İMZA :

            

             Türkiye Cumhuriyeti Adına

__________________________________________

 

İSİM                       : Abdullah DALAY              

 

ÜNVAN/RÜTBE : K. K. Lojistik Başkanı / Tümgeneral

 

Tarih                       : 5 Eylül 2007

 

İMZA : 

 

NATO Süratli İntikal Ordusu – Türkiye adına

__________________________________________

 

İSİM                       : Yalçın ATAMAN

 

ÜNVAN/RÜTBE : NSİK-T Komutanı/Korgeneral

 

Tarih                       : 6 Eylül 2007

EKLER:

 

A. Yararlanılan Kaynaklar,

 

B. KN ve NB Örnekleri,

 

C. Talep Prosedürü,

 

D. İntikal ve Gümrük Yöntemleri,

 

E. Geri Ödeme Oranları, Yöntemleri ve Para İade,

 

F. Kuvvet Koruması,

 

G. Yangın Güvenliği,

 

H. Tıbbi Destek,

 

I. NSİK-T Kh.na Tahsis Edilen Tatbikat Bölgeleri,

 

J. Yemek, Kantin ve Kafeterya Hizmetleri,

 

K. Muhabere Bilgi Sistemi İhtiyaçları.

 

 

EK-A

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

             1. STANAG 2034 Lojistik Kara Kuvvetleri Müttefik İkmal Malzemeleri İşlemleri için Yöntemler.

             2. STANAG 2156 İntikal ve Ulaştırma Karadan Taşıma isteği ve Karadan Taşıma Karşılığı.

             3. STANAG 3313 Lojistik NATO Standart Tazminat Yöntemleri, İstek formu ve desteğin İkmal Malzemeleri ve Hizmet Şeklinde Alınması.

             4. STANAG 2165 Demiryolu, Karayolu ve İç Deniz Yolları Tahmini İntikal/Taşıma İhtiyaçları.

             5. AMP-1 İntikal/Taşıma Belgesi Mesajı.

EK-B

 

ÖRNEK KATILIM NOTASI(KN)/ NİYET BEYANI(NB)

 

             AVRASYA YILDIZI - 2007 TATBİKATI İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE  OLUŞTURULAN FİNANSAL VE DİĞER SORUMLULUKLARA VE ESÜ DESTEĞİNE, KATILIM NOTASI (KN)/ NİYET BEYANI(NB)

 

             ...............................tarafından temsil edilen, SHAPE / SACT katılımcısı ..................... Cumhuriyeti / Krallığı / Hükümeti / Bakanlığı,

Silahlı Kuvvetleri’nin Avrasya Yıldızı – 2007 Tatbikatı’na .................................katılımına karar vererek,

 

             NATO Doktrini çerçevesinde genel NATO/BİO Harekat/Tatbikat Kavramını göz önüne alarak ve Türkiye Cumhuriyeti, NSİK-T Kh. ve diğer katılımcıların bu silahlı kuvvetleri Tatbikat esnasında desteklemekle ilgili olan ESÜD, mali ve diğer sorumluklarına yönelik düzenlemelere katılmak isteyerek,

 

             AŞAĞIDA DÜZENLENEN HÜKÜMLERE TABİ OLMAYI VE KATILMAYI SEÇMİŞTİR:

 

             Avrasya Yıldızı – 2007 tatbikatı’nda Ev Sahibi Ülke desteğiyle ilgili hükümleri içeren ve ............ ayının .............. gününde yürürlüğe girecek "Türkiye Cumhuriyeti (ESÜ) ile NSİK-T Kh. arasındaki Teknik Düzenleme" aşağıdaki gibidir.

             Yukarıda belirtilen TD aracılığıyla Tatbikatı planlamak, hazırlamak [tatbikatın icrası]  için Katılımcı olarak. [Eğer belirtilecek çekinceler varsa, aşağıdaki sözler cümleye eklenmelidir: "aşağıdaki çekincelere tabidir." ve sonra bunları mümkünse listeleyiniz.]

 

..........................Kh. / Hükümeti adına ..............................................    

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tarih: ...........................................

 

             NOT: BU BÖLÜM SADECE GÜ ÇEKİNCELERİNİN OLDUĞU BİR NB VERİRSE GEÇERLİDİR. BUNDAN SONRA ESÜ BU ÇEKİNCELERİ NB’Yİ İMZALAYARAK VE ONAY İÇİN GܒYE GÖNDEREREK KABUL ETMELİDİR.

 

             Ev Sahibi Ülke, TD hükümleri ve .......katılımcı...... nın/nin koşulları çerçevesinde tatbikata katılan .................................Hükümeti’nin/ Karargahı’nın Silahlı Kuvvetleri’ne destek verecektir/vermeyecektir.

 

.........................................(ESÜ) hükümeti adına .......................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tarih: ..................................    

EK-C

 

TALEP PROSEDÜRLERİ

 

             1. Personel ve tazminat talepleri NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) Kuvvetler Statüsü Antlaşmasına göre çözümlenecektir. Katılımcılar anlaşmazlıkların karşılıklı anlaşma yoluyla çözümünü sağlamak için işbirliği yapacaktır. 

             2. Tatbikat alanında ESÜ tarafından bir Zarar Ziyan Tespit Komisyonu (ZZTK) oluşturulacaktır. ZZTK aşağıdakilerden oluşacaktır:

             2.1  ESÜDB Temsilcisi (takım komutanı)

             2.2 Zarardan sorumlu olan Katılımcının temsilcisi (Eğer NSİK-T Kh. Komutanlığının temsilcisiyse (NSİK-T Kh. Komutanı), eğer sorumlu Katılımcı belli değilse)

             2.3  Uzman şahit.

             2.4  AHOKM Temsilcisi.

             3. Tatbikatın yürütülmesi esnasında oluşan zarar ve ziyanlar ZZTK tarafından araştırılacak, rapor edilecek ve dosyalanacaktır. Raporlar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Her versiyon altışar adet hazırlanacaktır. Zarar ve ziyanlar piyasa değeri baz alınarak Türk Lirası üzerinden hesaplanacak ve NSİK-T Kh. veya katılımcılar tarafından, TD metninin 2.1.3.4.üncü maddesinde belirtilen metotlarından biri  kullanılarak iki hafta içinde geri ödenecektir.

             4. Ev Sahibi Ülke, NSİK-T Kh. komutanlığı ve/veya Katılımcılar talep süreciyle ilgili bilgiye sahip ve kendi aralarında zararlar ve talep hususları ile ilgili olarak ilk irtibat noktası şeklinde çalışmak üzere en az bir irtibat subayı bulunduracaklardır.

 

EK-D

 

İNTİKAL VE DAVRANIŞ YÖNTEMLERİ

 

             1. Tüm Katılımcı/Katılımcılar aşağıdaki belgelerde belirtilen davranış yöntemlerine uyacaktır.

             1.1 STANAG 2455 Muharebe Hizmet Desteği/İntikal ve Ulaştırma (2 nci baskı) 2) Ulusal Sınırlar Boyunca Karadan İntikal Yöntemleri -MÜTTEFİK İNTİKAL YAYINI-2(A)

             1.2  MÜTTEFİK İNTİKAL YAYINI -1 Yönetmelik ve Prosedürler

             1.3  MÜTTEFİK İNTİKAL YAYINI- 3 İntikal ve Taşıma Belgesi, Terimler ve tanımlar sözlüğü.

             2.  Katılımcıların sorumlukları aşağıdadır.

             2.1  NSİK-T’ye en az 45 gün önceden İntikal Bildirim mesajı göndermek (STANAG 2455 EK-A)

             2.2 İntikal teklifi (MÜTTEFİK İNTİKAL YAYINI- 3 üncü Bölüm) hazırlamak ve NSİK-T Kh.na en az 14 gün önceden göndermek.

             2.3  302 numaralı Formu hazırlamak (STANAG 2455 EK-A) ve Türk Gümrüklerinde beyan etmek. 

             2.4  Gümrük Beyannamesini (STANAG 2455 EK-A) hazırlamak ve Türk gümrüklerinde beyan etmek.

             3. Pasaport ve Kimlik Belgeleri hakkındaki Yönetmelik; Barış zamanında, gerginlik anlarında, durum elverdiği sürece, savaş zamanında mümkün olduğunda Silahlı Kuvvetler üyeleri, sivil unsurlar ve onların aileleri sınırlardan geçerken aşağıdaki kimliği ve diğer belgeleri taşıyacaktır ve istendiğinde gösterecektir:

             3.1 Askeri Personel.

             3.1.1 Fotoğraflı Askeri Kimlik Kartı.

             3.1.2 NATO Seyahat Emri (Müttefik İntikal Yayını-3, Bölüm 2).

             3.2 NATO Askeri Personeli Olmayanlar.               

             3.2.1 Kendi ülkeleri tarafından verilen pasaport.

             3.2.2 Eğer gerekirse, kendi ülkelerindeki Türk Büyükelçiliklerinden alınan Türk hükümeti vizesi.

             3.2.3 Ev sahibi ülke, diğer ülkelerin tatbikat süresini de kapsayan vize taleplerini ücretsiz  olarak yerine getirmeyi göz önünde bulunduracaktır.

             3.3 Sivil Personel

             3.3.1 Sivil unsurların üyeleri ve onların aileleri pasaportlarında tanımlandığı şekilde olacaktır.

             3.3.2 Pearson Barış Merkezi personeli 15 Şubat 2007 tarihli kontrata göre NSİK-T Khnın sivil unsurlarını oluşturur. NSİK-T Kh. tarafından verilen sertifika yukarıda belirtilen personelin durumunu tanımlar. Bu durumda tanım 3.3.1’de olduğu gibi, belirtilen personel NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşmasının üçüncü maddesine göre vizeden muaf tutulmuş olarak kabul edilirler. NSİK-T Kh., bu personelin bir listesini varışlarından önce, kendi ESÜ yetkililerine verecektirler.

             4. NATO Üyesi Ülkelerin Kuvvetleri için Geçerli olan Genel Hükümler:

             4.1  Kuvvetin veya sivil unsurun üyeleri yanında onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ev sahibi ülkenin geleneklerine, yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir.

             4.2 NATO Kuvveti, Kuvvetler Statüsü Antlaşmasının XI ve XII nci maddelerini uygulayacaktır.

             4.3 Bir Kuvvet kendi teçhizatını ve uygun miktarda erzakı, ikmal maddelerini ve kuvvetin kendi hususi kullanımı ile ilgili diğer eşyaları, ve ESÜ tarafından yetki verildiği sürece sivil unsurların kullanımı için olan eşyaları gümrüksüz olarak ithal edebilir. Bu gümrüksüz ithalat Ev sahibi Ülkenin Gümrük Bürosundaki gümrük beyannamesi depozitosu’na (form 302 (EK A’ya bakınız) bağlıdır. Formun tersi dağıtım listesini göstermektedir. Gümrük beyannamesi Katılımcılar tarafından yetki verilmiş bir kişi tarafından imzalanmalıdır.

                                                                                                                                                             EK-E

 

GERİ ÖDEME ORANLARI, YÖNTEMLERİ VE PARA İADESİ

 

             1. Oranlar:

             1.1 Aşağıda belirtilenlerin geri ödemesi kullanım zamanındaki gerçek birim fiyatı üzerinden hesaplanacaktır:

             1.1.1 Elektrik için kilovat/saat başına.

             1.1.2 Su için metre küp başına.

             1.1.3 Doğalgaz için metre küp başına.

             1.2 TD sona erdiği zaman eğer katılımcılar bir talebin detaylarını veremezse, bu talepler ve ücretleri Tatbikat sırasında böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde değerlendirilecektir.

             1.3. Tüm araçların ölçü birimlerinin okunması tatbikat döneminin başında ve sonunda yapılacaktır. Bu okumalara, AHOKM ve NSİK-T Kh. tarafından mutabık kalınması gerekmektedir.

             2. Geri ödeme Yöntemleri:

             2.1 Geri ödenebilir masrafları takip etmek için gerekli tüm belgeler ESÜDB sorumluluğunda olacaktır. ESÜDB bu sorumlulukları STANAG 2034’a göre yürütecek ve STANAG 2034’ün A Ekinde uygun olan yerlerde ya da NSİK-T Kh. ve AHOKM tarafından kabul edilen diğer belgelerde talepler, alındılar, geri iadeler veya faturalar için NATO standart formlarını kullanacaktır.   

             2.2 Katılımcı ESÜDB, NSİK-T Kh. ile anlaşarak ve işbirliği içerisinde, verilen hizmetlerin faturalarını ve gerekli belgeleri hazırlayacaktır. Bu belgelere dayanarak NSİK-T Kh., belirtilen miktarı ESÜ tarafından bildirilen hesaba yatıracaktır.

             2.3 AHOKM hizmetlerinin kullanımı dışında ortaya çıkabilecek hasar veya kayıpların geri ödenmesi, paranın doğrudan AHOKM banka hesabına yatırılmasıyla yapılır.

EK-F

 

KUVVET KORUMASI (KK)

 

             1. GENEL

             1.1 Kuvvet Koruması (KK), her yerde ve her durumda, üniformalı NATO askeri personelinin, sivil çalışanların ve yüklenicilerin, tesislerin, teçhizatın ve operasyonların herhangi bir tehditle görebileceği zararın asgari dereceye indirilmesi için,  bütün önlemlerin alındığı ve bütün araçların kullanıldığı bir prosedür olarak tanımlanır. Böylece bir kuvvetin hareket özgürlüğü ve operasyonel etkinliği korunmaktadır. Bu da dört ana Kuvvet Koruması imkân ve kabiliyet bölgesinde planlı ve birleştirilmiş uygulamalarla gerçekleştirilir: Koruyucu Güvenlik, Etkin Savunma, Pasif Savunma ve İyileşme. Bu tatbikatın amacına yönelik olarak, KK her yerde ve her durumda, personelinin, sivil çalışanların ve yüklenicilerin, tesislerin, teçhizatın ve operasyonların herhangi bir tehditle görebileceği zararın asgari dereceye indirilmesi için,  bütün önlemlerin alınmasını ve bütün araçların kullanılmasını sağlar. Bu şekilde, tatbikat katılımcılarının hareket özgürlüğü ve operasyonel etkinliği korunmaktadır.          

             1.2 KK, resmi bir NATO Temel Operasyon İmkân ve Kabiliyetidir ve NATO operasyon ve tatbikatlarının temel unsurunu oluşturmaktadır. Türkiye, ESÜ olarak mevcut tehdit değerlendirmesine dayanarak NSİK-T Kh. ve katılımcılarla birlikte tatbikat katılımcılarına verilecek destek için Kuvvet Korumasının koşullarından sorumludur. Katılımcı NATO veya NATO tarafından yönetilen kuvvetlere karşı istenmeyen davranış/saldırılarda bulunmak suretiyle NATO personeli, harp malzemeleri, faaliyet ve ‘kurulumlarında’ zarar ve zayiata neden olabilecek yaklaşımlar açısından bir fırsat oluşturmaktadır.

             1.3 Gerçek Dünya KK Planı risklerin ortadan kaldırılmasından ziyade risk yönetiminin teminine yönelik sağlıklı bir askeri yönetim esasına dayanır. Gerçek Dünya kapsamındaki oluşumlara yönelik KK kavramı tatbikatın tamamını kapsayacak ölçüde esnektir.    

             2. KAPSAM:

             2.1 Bu KK Planı, Tatbikatın tüm katılımcılarının ve onların teçhizatlarının ve malzemelerinin Türk karasuları ve hava sahası da dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ndeyken tatbikat süresince dıştan gelecek herhangi bir düşman tehdidinin bertaraf edilmesi suretiyle korunmasını amaçlamaktadır.

             2.2  Tüm tehdit çeşitlerini kapsamak için, tatbikat planlamasının başlangıcından, bütün tatbikat katılımcılarının yeniden intikalin sonuna kadar, herhangi bir yük boşaltımı ve yeniden yüklemesini de içererek,  KK’yı ana hatlarını çizerek geniş bir şekilde anlatır.

             3. GENEL TATBİKAT ORTAMI:

             Gelişmiş bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti genel olarak yüksek bir güvenlik seviyesine sahiptir. Tehditler mevcut değerlendirmelere ve ülkelere göre bile değişebilir. Önemli güvenlik tehditleri aşağıda listelenmiştir.

             3.1 Terörizm. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar da dâhil olmak üzere değişik yollar ve araçlar kullanan Terörizm ve şiddet eylemleri göz ardı edilemez. Terörizm tehdidi sürekli değerlendirmeye tabi olacak ve ilgili kuvvet koruma hususlarına öncelik verilecektir. ESÜ ve tüm katılımcı birlikler mevcut tehdit seviyeleriyle ve ilgili önlemlerle uyumlu olarak kendilerini korumak için planlar ve günlük önlemler hazırlamalı ve koordine etmelidir. Bu önlemler AD 70-I ACO GÜVENLİK DURUMLARINA KARŞI ASGARİ ÖNLEMLERDE belirtilmiştir.

             3.2 Sabotaj/Kötü Niyetli kişiler tarafından verilen hasarlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin daimi askeri tesislerindeki veya tatbikat alanındaki geçici askeri veya sivil tesislerdeki Askeri personele, malzemeye veya tesislere muhtemel bir sabotaj ve kötü niyetli kişilerce zarar verilmesini engellemek için uygun koruma tedbirleri alınmalıdır. Sabotaj ve kötü niyetli kişilerce verilecek zarar derhal ESÜ makamlarına ve ilgili KK Temas noktasına/birimine bildirilecektir. Muhtemel kanıtlar saklanacak ve gerektiğinde olay yeri korunacaktır. Araştırma bitene kadar tamirler yapılmayacaktır.

             3.3 Gösteriler. İlgili birlikler yasal olarak düzenlenmiş tüm gösteriler hakkında bilgilendirilecektir. Eğer yasadışı gösteri belirtileri tespit edilirse birlikler bunu derhal ESÜ makamlarına bildireceklerdir. Askeri faaliyetleri engelleyen göstericilerle ESÜ makamları ve KK Birimi ilgilenecektir.  Müttefik personelin doğal olarak Türk yasaları dâhilinde kendini savunma ve teçhizatını ve mallarını koruma hakkı mevcuttur.

             3.4 Casusluk. Kötü niyetli istihbarat servisleri ve terörist gruplar teşkilat, teçhizat, planlar ve harekâttaki katılımcı kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi elde etmek için aktif bir şekilde çalışabilirler. Bu yüzden tatbikat hakkında bilgi elde etmeye çalışan kötü niyetli istihbarat servislerinin tüm çabalarını engellemek için güvenlik önlemleri artırılmalıdır.

             4. HAREKÂT KONSEPTİ:

             4.1 Güvenlik Türkiye Cumhuriyeti ve NSİK-T Kh. ve katılımcılar arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Mevcut tehdit değerlendirmelerine, istendiği takdirde kültürel geziler gibi toplu etkinliklere dayanarak kamu alanlarında Kuvvet Korumasından ESÜ sorumlu olacaktır. Her kişi kendi sorumluluklarını üstlenmelidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Kuvvet Korumasını garanti altına alan önlemleri benimsemekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti tarafından güvenlik hususlarında verilen talimatlara uymalıdır.

             4.2 Tatbikat katılımcısı her ülkenin, Türk yasalarında açıklandığı üzere kendini müdafaa etme hakkı bulunmaktadır.        

             4.3 Katılımcı/katılımcıların işgal ettikleri tatbikat bölgesi ve binalar içerisinde sahip oldukları sorumluluklar ve kabiliyetlere rağmen askeri bölgelerde güvenliği ESÜ sağlayacaktır.

             4.4 Doğru ve zamanında elde edilen bütün istihbarat kaynaklarına dayanarak, tatbikata bağlı olarak GERÇEK DÜNYA tehdit değerlendirmesi, sürekli bir şekilde ESÜ tarafından, ESÜ NSİK-T ile uyumlu bir biçimde yürütülecek ve bütün katılımcılara sağlanacaktır. ESÜ, gerekli oldukça düzenli bir şekilde tehdit değerlendirmelerini güncelleyecektir. Zayiatların ve harp malzemelerinin hasar görmelerinin engellenmesini göz önünde bulunduracaklardır. Tehdidin seviyesine bağlı olarak, Müttefik Yönerge (AD) 70-1, ACO Güvenlik Yönergesi, Alarm Durumları ve Asgari Karşı Önlemlere göre ilgili tedbirler uygulamaya geçirilebilir. 

             4.5 Eğer mevcut tehdit değerlendirmesi, tatbikat katılımcılarına yönelik tehditlerde bir artış görürse, ESÜ, NSİK-T Kh. ile işbirliği içerisinde, gerekli olduğu zaman bu ek içerisinde alınacak önlemlere tekrar işaret edecektir.   

             4.6 Çok Önemli Kişi (ÇÖK) ziyaretlerini organize eden Komutanlık ve organizasyonlar, ÇÖK’lerin korunmasını ESÜ, Gözlemci ve Davetli Bürosu (GDB), NSİK-T Kh. ve Katılımcı/Katılımcılar tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirmelidirler.  

             5. SORUMLULUKLAR

             Bu tatbikatın uygulanmasına gelince, Kuvvet Koruması planlamasının temel sorumluluklarını ESÜ, NSİK-T Kh. ve Katılımcı/Katılımcılar ortak olarak paylaşır ve kabul eder.  

             5.1 ESÜ

             5.1.1 ESÜD MM’de eklenenlere ilave olarak, aşağıda belirtilenler de ESܒnün sorumluluğundadır.

             5.1.2  Üs araştırmalarını organize edecek, destekleyecek ve bunlara katılacaktır.

             5.1.3 Tüm Kuvvet Koruması konularını, NSİK-T Kh. Kuvvet Koruması Temsilcisi ve gerekirse Katılımcı/Katılımcıların temsilcileri ile birlikte, ESÜ belirleyecektir.

             5.1.4 İntikal koordinasyon temsilcisi bütün intikal faaliyetlerini tatbikat yoluyla koordine edecektir.

             5.1.5  NSİK-T Kh. adına askeri ve sivil güvenlik temsilcileri ve yetkilileri ile işbirliğini ESÜ koordine edecektir.

             5.1.6 Hassas teçhizata uygun bir refakat sağlayacaktır.

             5.1.7 Tatbikattan önce bir Güvenlik Planı uygulayacak ve düzenli olarak güncelleyecektir.

             5.1.8 ESÜ, önerilen Kuvvet Koruma önlemleri, sınırlamaları ve yasaklamaları konusunda NSİK-T Kh bilgilendirecektir.

             5.1.9 Tatbikatın başından sonuna kadar bütün personelin ulaşımlarının yapılmasına refakat edecektir.

             5.2 NSİK-T Kh.

             5.2.1 Üs araştırmalarını koordine etmek, detaylandırılmış Kuvvet Koruması kavramını daha da geliştirmek ve tatbikatın uygulanmasını ve yürütülmesini temin etmek de dâhil, Kuvvet Koruması planlamasını koordine edecektir.

             5.2.2 Katılımcı/Katılımcıların Kuvvet Koruması gelişimini ve yerine getirilmesini koordine edecektir.

             5.2.3 ESÜ ile işbirliği içerisinde intikal faaliyetleri de dâhil, Kuvvet Koruması konularını izleyecektir.

             5.3 KATILIMCI/KATILIMCILAR

             ESÜD MM’de eklenenlere ilave olarak, aşağıda belirtilenler de katılımcıların sorumluluğundadır.  

             5.3.1 Kuvvet Koruması ihtiyaçlarını NSİK-T Khdan tespit etmek.

             5.3.2 Kuvvet Koruması almak için ESÜ tarafından belirtilen ön koşul olarak konulan şartlar ile uyumlu olacaktır.

             5.3.3 Katılımcılar, bütün Kuvvet Koruması hususlarının koordine edilmesi için ESÜ Kuvvet Koruma temsilcileri ve NSİK-T Kh. ile birlikte bir temsilci belirleyecektir.

             5.3.4 Her Katılımcı, tatbikatın başından sonuna kadar kendi NATO / Milli İzni (NATO GİZLİ / en az Milli GİZLİ) tatbikat geçiş kartlarını taşımak zorundadır. 

             6. BU TATBİKATIN PLANI

             Özellikle bu tatbikat için, aşağıdaki kurallar geçerlidir:

             6.1 Resmi amaçlar dışında askeri üniformanın konaklama ve tatbikat bölgesi dışında giyilmesi yasaklanmıştır.

             6.2 Katılımcı/Katılımcıların üst düzey temsilcileri ve NSİK-T Komutanı sivil kıyafetlerinin giyilmesine ve izin verebilir veya sınırlamalarda bulunabilir.

             6.3 NSİK-T Kh., Askeri İnzibatlar vasıtasıyla herhangi bir daimi garnizon veya diğer arazileri (Ör.: Test Alanı vb.), özellikle de Katılımcıların ve NSİK-T Kh. personelinin Türk askeri alanlarındaki polis gücünün kullanımını idare eden ulusal yönetmeliğiyle uyumlu olarak işgal ettiği tatbikat için kullanılan bölgeleri denetleme hakkına sahiptir.

             6.4 Kuvvet Koruması İşbirliği Birimini içerisine alan temel unsurlar: ESÜ İN, Kuvvet Koruma Subayı  (NSİK-T), Kuvvet Koruma Astsubayı (NSİK-T) ve ESÜ Askeri İnzibat Başkanı                                                                                                                                          

EK-G

 

YANGIN GÜVENLİĞİ

 

             1. ESÜ:

             ESܒnin tatbikat Alanlarında (Savunma Komuta Yeri (SKY) dâhil) yeterli düzeyde Yangın Güvenliği sağlamakla görevlidir.

             1.1 Tüm konumlardan, binalardan vb. yerlerden açık alanlara KAÇIŞ için güvenli tedbirler sağlamalıdır.

             1.2 Bir ALARM verme yöntemi sağlamalıdır.

             1.3 Yeterli düzeyde yangınla mücadele teçhizatı sağlamalıdır.

             2. Katılımcılar:

             Katılımcıların varışlarını takiben kendi yangınla mücadele ihtiyaçlarını ESÜDB’ne bildirmeleri gerekmektedir.

EK-H

 

TIBBİ YARDIM

             1. Genel

             1.1. Tatbikat alanında yaralanmaların olduğu yerlerde ve acil durum tıbbi tahliye yerinde Rol 2/3 askeri veya sivil tıbbi tedavi faaliyetlerine tıbbi desteği ESÜ sağlayacaktır.

             1.2. Yaralı şahıslar, yaralanma durumuna göre öncelikle askeri hastaneye sevk edileceklerdir.

             1.3. Tıbbi iade ve stratejik tıbbi tahliyeler ulusal sorumluluk taşımaktadır.

             2.                Önleyici Tıp

             2.1. NSİK-T Kh. Destek Grubu Revir Halk Sağlık Bölümü, AHOKM’deki çevre ve halk sağlığı desteğini sağlayacaktır. Tatbikat bölgesindeki yemek hizmetleri, dağıtılan yiyecek içecekler, hazırlanan öğünler ve sağlığa uygunluk durumu her gün veteriner hizmetleri tarafından denetlenecektir.

             2.2. NSİK-T Kh. Destek Grubu Revir Halk Sağlık Bölümü, içme suyunun içilebilir olduğunu garanti edecektir.

             3.                Acil Tıbbi Yardım

             3.1. NSİK-T Kh. Destek Grubu, AHOKM’in ana binasında "ilk yardım istasyonu" kuracaktır ve tatbikat süresince burada bir doktor, bir hemşire olmak üzere tıbbi personel bulunacaktır.

             3.2. Acil diş tedavisi, tatbikat dönemi sırasında Ayazağa Kışlasında NSİK-T Kh. Destek Grubu Reviri tarafından hafta sonu hariç 08:00-16:00 saatleri arasında sağlanacaktır. Acil durumlarda, bir diş hekimi telefonla ulaşılabilir olacaktır.      

             4.                Tıbbi Tahliye

             4.1. NSİK-T Kh. Destek Grubu, tatbikat süresince, tatbikat yeri ile askeri/sivil tıbbi tedavi tesisleri arasında acil durum tıbbi tahliyesi için AHOKM’de bir ambulans bulunduracaktır.

             4.2. Sağlık Bakanlığı, ülkenin her yerinde yedi gün yirmi dört saat boyunca acil ambulans hizmeti sağlamaktadır (Telefon 112).

             5.                İstanbul’daki Hayat Kurtarma Ameliyatı ve Sağlık Uzmanı Bakım İmkân ve Kabiliyetleri.

             5.1. Sivil Hastaneler: Tam kapsamlı acil spektrum ve eksiksiz sağlık uzmanı tedavisi, İstanbul’da, AHOKM’den on ila otuz dakika arasındaki bir sürüş mesafesinde bazı yüksek standartlı hastanelerde yapılmaktadır.

             5.2. Askeri Hastaneler: AHOKM’den 15-20 km uzaklıktaki iki askeri hastane de kullanılabilmektedir.

             6.                Kan Temini: Kan ihtiyaçları STANAG 2939’a uygun olarak karşılanacaktır. (Kan İçin Tıbbi İhtiyaçlar, Kan Bağışçıları ve İlgili Araç-Gereç).

             7.                Tıbbi Talimatlar ve Belgeleme

             7.1. Tıbbi bilgileri (prosedürler, telefon numaraları, tıbbi temas noktaları), süreç içerisinde ve yönetim brifingi esnasında katılımcılara NSİK-T sağlayacaktır.

             7.2. Sağlıkçı Türk yetkililer, her hastanın tıbbi talimatları aldığını garanti etmelidir. Buna ilaç kullanımına ait uygulamalar ve muhtemel yan etkilerin de İngilizce olarak belirtilmesi dâhildir.

             7.3. Ciddi bir yaralanması veya hastalığı olan her hasta, İngilizce olarak semptomları, teşhis ve tedaviyi içeren kısa ve yazılı belgeleri alacaktır. Bu belgeler kapalı bir zarf içerisinde her hastanın kendi milli yetkililerine gönderilecektir.

             8.                Sağlık İletişimi: Hasta ve sağlık ekibi arasındaki iletişim tercüme olmaksızın mümkün olmalıdır. Bu yüzden, NSİK-T Kh. Destek Grubu, AHOKM’deki sağlık personelinin İngilizce olarak iyi bir şekilde iletişim kurmasını temin edecektir.

             9.                Finans

             9.1. Tatbikat alanındaki yaralanma noktalarında verilen acil sağlık desteği ücretsizdir.

             9.2. Tatbikat yeri ve askeri/sivil sağlık tedavi tesisleri arasında verilen acil sağlık tahliyesi ücretsizdir.

             9.3. Sağlıkla ilgili acil durumlarda, tatbikat alanında hasta için kullanılan veya sağlık ekibi tarafından hastaya verilen ilaç ve elbise gibi tıbbi tüketim malzemeleri ücretsizdir.

             9.4. Aşağıda belirtilen tüm diğer masraflar hastanın kendisi veya ülkesi tarafından geri ödeme esasına dayanarak ödenecektir.

             9.4.1. Tıbbi tüketilebilir malzemeler (acil dışındakiler),

             9.4.2. Rutin sağlık ve diş bakım hizmetleri,

             9.4.3. Teşhis testleri,

             9.4.4. Rol 2/3’teki sağlık tedavi tesislerindeki (askeri veya sivil) hastaneye yatırma ve tedaviler (cerrahi ve yoğun bakım dâhil).

 

EK-I

 

TATBİKAT İÇİN NSİK-T KH.’NA TAHSİS EDİLEN ALANLAR

 

             1. Bodrum Katı

             1.1 Mutfak

             1.2 Restoran

             2. Zemin Kat

             2.1 İç İşlem Bürosu (Oda Z 009)

             2.2 Toplantı Salonu (genel brifingler ve açılış/kapanış seremonileri için)

             3. Birinci Muharebe Tatbikat Katı

             4. İkinci Muharebe Tatbikat Katında altı toplantı salonu ve bir basın odası

             5. Üçüncü Muharebe Tatbikat Katı

             6. Özel Araçlar İçin Yeterli Park Alanları

             7. AHOKM’de tatbikat amaçlı tahsis edilen diğer etkinlikler için sorumluluğu ESÜDB vasıtasıyla Türk Genelkurmay Başkanlığı üstlenecektir.

 

EK-J

 

YEMEK, KANTİN VE KAFETERYA HİZMETLERİ

 

             1. Restoran

             Yemekler asgari olarak aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır:

             1.1 Ana Yemekler:

             1.1.1 Çorba (bir veya daha fazla çeşit)

             1.1.2 Sıcak yemekler: Aşağıda belirtildiği gibi en az üç veya daha fazla çeşit (uygun olduğu zaman daha fazla)

             1.1.2.1 Kırmızı et

             1.1.2.2 Beyaz et

             1.1.2.3 Sebze

             1.1.3 Pilav-makarna (bir veya daha fazla çeşit)

             1.1.4 Yan Yemekler

             1.1.4.1 Salatalar (bir veya daha fazla çeşit)

             1.1.4.2 Yoğurt ve benzeri

             1.1.4.3 Zeytinyağlı ürünler (iki veya daha fazla çeşit)

             1.1.5 Tatlılar: iki veya daha fazla çeşit

             1.1.6 Meyveler: iki veya daha fazla çeşit

             1.1.7 İçkiler

             1.1.8 Hazır yiyecekler: hamburger, pizza ve benzeri

             2.                Kafe-Kantinler (her kata bir adet)

             Hamur işleri, bisküviler, sıcak ve soğuk içecekler vb. 

 

EK-K

 

MUHABERE BİLGİ SİSTEMLERİ (MBS) İHTİYAÇLARI

 

             1.                Genel

             1.1 AHOKM ve NSİK-T Kh. ekipleri AVRASYA YILDIZI–07 (AY-07) TATBİKATI Kara Unsur K.lığı ve Tatbikat Kontrol MBS altyapısını birlikte geliştirecek ve hazırlayacaklardır.

             1.2 AHOKM ekibi, tatbikat süresince, gerektiğinde gelişme evresi de dâhil, MBS desteğini sağlayacaktır.

             1.3 NSİK-T Kh. veya katılımcılar, tüm MBS teçhizatına verilen hasardan veya bu teçhizatın yanlış kullanımından doğan tamir masraflarından sorumludur.

             1.4 AHOKM, 12 Kasım ve 30 Kasım 2007 tarihleri arasında NSİK-T’yi desteklemek için bir telefon teknisyeni (her iki kat için bir adet) ve iki Bilgi Sistemleri (BS) teknisyeni (her kata bir adet) olmak üzere toplam üç teknisyen sağlayacaktır.

             1.5 Tatbikat alanları yerleşme planı ve MBS konfigürasyonları NSİK-T tarafından en geç 12 Ekim 2007 tarihine kadar AHOKM’e gönderilecektir. AHOKM, NSİK-T Destek Grubu ile plandaki tatbikat alanlarını ve MBS konfigürasyonunu sağlamaktan sorumludur.

             2.                Bilgisayar Ağ Altyapısı (Omurga):

             2.1 100/1000 Mbps Fiber Optik Omurga Görevi Gizli Ağ Altyapısı, AHOKM MBS ekibi tarafından sağlanacak ve işletilecektir.

             2.2 Gizli Ağ Alan Denetçileri Görevi, E-posta Sunucuları, Dosya Sunucuları, TACCIS Sunucuları ve Diğer Uygulama Sunucuları, NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi tarafından sağlanacak, kurulacak ve işletilecektir.

             2.3 NATO Gizli Yerel Bölge Ağ (YBA) Altyapısını, NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi ile işbirliği içerisinde AHOKM ekibi sağlayacaktır. Ancak NATO Gizli Geniş Bölge Ağ (GBA) Altyapısı, NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi tarafından yapılacak, kurulacak ve işletilecektir.

             2.4 İnternet kafelerdeki İnternet Erişimi (her kattaki kafeteryalarda) AHOKM tarafından sağlanacaktır. Gerekli olan Donanım ve teknik desteği NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi sağlayacaktır.

             2.5 AHOKM ekibi, AHOKM binası içinde ve (gerekirse) dışındaki üçüncü ağ (Yönetici Personel/Birlikler) kablolaması için teknik destek sağlayacaktır. (Örneğin, fiber optik kablolaması, telefon kablolaması gibi). NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi, kablolamanın duvarlar, zemin, tavan ve mobilyaya kalıcı zararlar vermemesini temin edecektir.

             3. AHOKM MBS Teçhizatından Yararlanma:

             3.1 AHOKM tarafından temin edilen bütün MBS teçhizatı, NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi tarafından AHOKM personeli ile işbirliği içerisinde kurulacaktır.

             3.2 NSİK-T Kh. ve diğer tatbikat katılımcıları herhangi bir arıza durumunda AHOKM MBS teçhizatını tamir etme veya teçhizata müdahale etme teşebbüsünde bulunmayacaktır. Destek talepleri, tatbikat saatlerinde telefonla ulaşılabilecek olan NSİK-T Kh. MBS Kontrol Merkezi yoluyla AHOKM ekibine yönlendirilecektir.

             3.3 Bütün yazıcı ve fotokopi makinelerini AHOKM temin edecektir. Bütün yazıcı ve fotokopi makineleri için toner kartuşlarını, NSİK-T Kh. sağlayacaktır.

             4. Telefon Ağ Altyapısı:

             4.1 Tüm AHOKM PABX, telefon kablolama ve telefon altyapısına erişim ve bunların kullanımı AHOKM tarafından sağlanacaktır.

             4.2 Avrasya Yıldızı-07’ye 300 adet telefonu AHOKM sağlayacaktır.

             4.3 Kablosuz beş telefonu MBS Kontrol Merkezine AHOKM sağlayacaktır.

             4.4 AHOKM binası içerisindeki ve dışındaki telefon kablolama işinin hepsini NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi yapacaktır.

             4.5 Avrasya Yıldızı-07 sırasında ticari ses ve veri devresi ihtiyaçlarının sözleşmesi ve ödemesi NSİK-T Kh. tarafından yapılacaktır.

             5. AHOKM MBS Teçhizatının Devir Teslimi (Devir/Teslim)

             5.1 AHOKM MBS teçhizatının Devir/Teslimi NSİK-T ve AHOKM ekibinin sorumluluğunda olacaktır. MBS teçhizatında görülebilir herhangi bir hata veya zarar Devir/Teslim faaliyetleri sırasında kaydedilecektir. Hem NSİK-T hem de AHOKM temsilcileri bu kayıt üzerinde anlaşmalı ve kayıt her iki taraf tarafından imzalanmalıdır. Bu kayıt, NSİK-T’nin AHOKM MBS teçhizatını kullanımı sırasında, NSİK-T’nin sorumlu olabileceği herhangi bir zararı değerlendirmek için kullanılmalıdır. Teçhizatın sayımı AHOKM ekibi tarafından gerçekleştirilecek ve NSİK-T’ye ödünç verilen teçhizatın hesabını yapmak için kullanılacaktır. NSİK-T tüm kayıplardan sorumludur.

             5.2 NSİK-T Kh. Destek Grubu, bütün MBS teçhizatı ve büro malzemelerinin sorumluluğunu üstlenecektir. (bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar, televizyonlar vb.). NSİK-T Kh. MBS Destek Birimi, teknik desteği sadece Devir/Teslim esnasında sağlayacaktır.

             6. MBS Teçhizatı, Hizmetler ve Olanaklar (NSİK-T’ye Ödetilen)

             Ödeme için kullanılacak olan MBS teçhizatının, hizmetlerin ve olanakların listesi aşağıda belirtildiği gibidir. Bu malzeme ve miktarlar, öngörülemeyen tatbikat ihtiyaçları veya bütçesel yetersizliklere bağlı olarak değişebilir. İlave malzeme veya miktar talepleri, eğer uygunsa AHOKM tarafından karşılanacaktır. NSİK-T Kh. ve AHOKM ya da ESÜ temsilcileri aşağıdaki birim fiyatlarıyla karşılaştırarak, temin edilen fakat aşağıda belirtilmeyen malzemelerin birim fiyatları üzerinde anlaşacaklardır.

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 14/4/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.