13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13490

             Ekli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/3/2008 tarihli ve 27167 sayılı yazısı üzerine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

               Başbakan

               C. ÇİÇEK                                H. YAZICI                                   N. EKREN                         M. BAŞESGİOĞLU

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

        M. BAŞESGİOĞLU                      B. YILDIRIM                              N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

           Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

       M. S. YAZICIOĞLU                      M. A. ŞAHİN                                  F.ÇELİK                               B. ATALAY

           Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı

             B.ATALAY                          K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

        Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

              R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

       M. Z. ÇAĞLAYAN                       M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ

DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             MADDE  1 – 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – (1) Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede, 1/1/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin, 1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür. Ayrıca, 1/1/2009 tarihinden itibaren, serbest bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür."

             MADDE 2 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "(2) Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edilir. Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur."

             "Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri, ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler."

             MADDE 3 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, 2007 hesap dönemine münhasır olmak üzere, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin son gününü takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanabilir."

             MADDE 4 – (1) Bu Kararın;

             a) 2 nci maddesiyle 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Kararın 19 uncu maddesine eklenen ikinci fıkrası 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.