13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13410

             11 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/2/2008 tarihli ve HUMŞ/258 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                        K. UNAKITAN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ-UKRAYNA KARA ULAŞTIRMASI KARMA

KOMİSYON TOPLANTISI PROTOKOLÜ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması uyarınca, iki ülke heyetleri arasında 10-11 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara'da Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

             Her iki heyet üyelerinin listesi ektedir.

             Heyetler aşağıdaki gündeme göre iki ülke arasındaki yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir.

             1 - İstatistiki bilgi teatisi,

             2 - Eşya taşımacılığı,

             3 - Yolcu taşımacılığı,

             4 - Diğer konular

             1 - İstatistiki bilgi teatisi

             Taraflar, Türkiye ve Ukrayna arasında karayolu taşımacılığı ve iktisadi ilişkiler alanlarındaki gelişmelere ilişkin görüş ve istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

             Türk tarafı Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret hacminin arttığını belirterek ilgili istatistiki verileri sunmuştur. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında, her iki ülke üzerinden transit olarak ve aynı şekilde her iki ülkeye veya her iki ülkeden olmak üzere karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığını değerlendirmişler ve Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iki ülke taşımacılık faaliyetlerine olumlu katkıda bulunan ticaret hacmi ve taşımacılık hizmetinin arttığını vurgulamışlardır.

             Bu arada, taraflar yapılan taşımalara ilişkin istatistiki verilerin örtüştüğünü memnuniyetle teyit etmişler ve uluslararası karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin ileride de geliştirilmesi arzularını ifade etmişlerdir.

             2 - Eşya Taşımacılığı

             İki ülke arasında ikili ticaret ve taşımacılık alanlarındaki gelişmeler dikkate alındığında Türk heyeti ikili ve transit taşımaların izin belgesinden muaf olmasını önermiştir.

             Ukrayna Heyeti bu muafiyetin tüm taşımacılık izin belgesi türlerini kapsayabileceğini önermiştir.

             Heyetler bu önerileri not almış ve bu uygulamayı gelecekte kademeli olarak gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Ukrayna Heyeti Türk Heyetine üçüncü ülkeler ve boş girişler için kullanılan izin belgeleri düzenini yeniden değerlendirmeyi önermiştir. Ukrayna heyeti bu kategorilerin birbirinden ayrılmasını ve ikili taşımalar için izin belgesi üzerine gerekli işaretlemeyi eklemek yoluyla boş giriş izin belgeleriyle ikili izin belgelerini birleştirmeyi önermiştir.

             Görüşmeler sırasında izin belgesi kullanımına ilişkin düzende şu an için her tür değişikliğin ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

             Heyetler kullanılan taşımacılık izin belgelerine ilişkin istatistiki veri teati etmişlerdir.

             Heyetler 2007 için temel kotanın artırılması konusunu değerlendirmiş ve izin belgesi kotasının artırılması konusundaki ihtiyaç durumunda mutabakata varmışlardır.

             Taraflar 2007 yılı nihai belge kotalarını ve 2008 yılı geçici belge kotalarını karşılıklı olarak aşağıdaki şekilde olmasını kararlaştırmışlardır:

             - İkili geçiş belgesi-ücretsiz                                                : 3.250 adet

             - transit geçiş belgesi-konvansiyonel ücretsiz                    : 2.000 adet

             - transit geçiş belgesi-yeşil ücretsiz                                    : 4.000 adet

             - Boş giriş yük alma ve üçüncü ülke belgesi-ücretsiz         : 2.550 adet

             Taraflar, karşı tarafın yıl içinde olabilecek ek belge taleplerinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Heyetler, tüm izin belgelerinin müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmıştır.

             3 - Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı

             Taraflar iki ülke arasındaki mevcut yolcu taşımacılığının durumuna ilişkin istatistiki veri değişiminde bulunmuşlardır. Taraflar istatistiki verilerin örtüştüğünü ifade etmiş ve aynı zamanda her iki ülke taşımacılarının gerçekleştirdiği sefer sayılarının azaldığını teyit etmişlerdir.

             Taraflar, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden yapılan yolcu taşımalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Taraflar arızi yolcu taşımacılığı için mevcut 50 adet ikili, 50 adet transit izin belgesinin yeterli bulunduğunu ifade etmiş ve ihtiyaç olduğu takdirde ilave izin belgesi teati edilebileceğini belirtmişlerdir.

             4 - Diğer Konular

             Türk tarafı, Türk taşımacılarının Ukrayna'da karşılaştıkları konvoy/eskort uygulaması, taşıtların gümrükte gereğinden daha fazla kontrole tabi tutulması, geçiş ücretlerinin ve sürücü vizesi ücretlerinin yüksekliği, yola elverişlilik testinin bir yaşın altındaki taşıtlardan da istenilmesi gibi sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi vermiş ve çözüm için Ukrayna heyetinin yardımını rica etmiştir.

             Ukrayna tarafı Türk heyetinin ifade edilen sorunlar konusundaki talebini dikkate almış ve Ukrayna yetkili kurumlarının bu konulara ilişkin derhal taleplerde bulunulacağını ve Türk heyetinin sonuçlardan haberdar edileceğini teyit etmiştir.

             Yol geçiş ücretlerine ilişkin olarak Ukrayna heyeti ulusal mevzuatları gereğince bütün ülkelere aynı miktarda ücretlerin uygulandığını ifade etmişlerdir.

             Diğer konular detaylı bir biçimde incelenmek üzere not alınmıştır.

             Ukrayna Heyeti Türk tarafının standart yakıt tanklarında depolanan ve 550 litreyi geçen yakıtlar için Ukrayna Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında (Kiev'de) 30 Mayıs 1994 tarihinde Uluslararası Karayolu Taşımacılığı konusunda imzalanan Anlaşmanın 14. maddesi hükümlerine aykırı olan ve tek taraflı olarak uyguladığı sınırlandırmalar konusundaki derin endişesini ifade etmiştir. Bu nedenle Ukrayna Heyeti Türk tarafına Anlaşma hükümlerine uygun olarak hareket etmek için gerekli tedbirlerin alınmasını rica etmiştir.

             Türk Heyeti bahsedilen uygulamanın Anlaşmaya aykırı olmadığı konusundaki fikrini detaylı bir biçimde ifade etmiştir, Anlaşmanın 14. maddesi kapsamında yakıt sınırlandırmasına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığını vurgulamıştır. Türk Heyeti tanklarda depo edilen yakıtların Türkiye topraklarına giriş ve boşaltma noktası arasındaki uzaklık için yeterli bulunduğunu ve bunun da vergiye tabi olmadığı ifade etmiştir. Ukrayna Heyeti kendi sırası gelince geri dönüş yolunda bu miktardaki yakıtın yeterli olmadığına işaret etmiştir.

             Türk Heyeti ilgili makamlara iletmek üzere bu sorunu not almıştır.

             Toplantı, sıcak ve dostane bir atmosferde ve karşılıklı anlayış ruhu içinde gerçekleşmiştir.

             Ukrayna Heyeti, Türk Heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Ukrayna'ya davet etmiştir. Kesin tarih ve yer karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.

             Bu Protokol 11 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da İngilizce iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

 

               Türk Heyeti Adına                                                                                             Ukrayna Heyeti Adına

               Hüseyin YILMAZ                                                                                             Sergey DOBROKHOD

 

 

TÜRK HEYETİ

 

Hüseyin YILMAZ                        :  Heyet Başkanı

                                                          Ulaştırma Bakanlığı

                                                          Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                          Genel Müdür Yardımcısı

 

İzzet IŞIK                                     :  Ulaştırma Bakanlığı

                                                          Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                          Daire Başkanı

 

Ahmet GÜNER                             :  Ulaştırma Bakanlığı

                                                          Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                          Daire Başkanı

 

 

TÜRKİYE-UKRAYNA

KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI

10-11 NİSAN 2007 ANKARA

 

UKRAYNA HEYET LİSTESİ

 

Serhiy DOBROHOD                    :  Heyet Başkanı

                                                          Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı

                                                          Devlet Kara Ulaştırması Müdürü

 

Olexendr MISCHENKO               :  Ukrayna'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Sergey POSTOLYUK                   :  Şube Müdürü

                                                          Uluslararası Karayolları Taşımacılığı

                                                          Koordinasyonu

                                                          SMAP

 

Gana MAZUR                              :  Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı

                                                          Şube Müdür Yardımcısı

                                                          Dış ve Ekonomik İlişkiler Dairesi

 

Olexandr LANOVENKO              :  Bölüm Başkanı

                                                          Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

                                                          Koordinasyonu

                                                          ASMAP Ukrayna

 

Oleg KORNIYENKO                    :  Yüksek Mühendis

                                                          SMAP

 

Ihor HORBATYH                         :  Genel Müdür

                                                          INTERTRANS

 

Valentyna VOLKOVA                  :  Üçüncü Katip

                                                          Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçiliği

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 13/4/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.