6 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26839

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13426

             24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/3/2008 tarihli ve 29838 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                N. EKREN                           M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                   Devlet Bakanı V.

  M. BAŞESGİOĞLU                         B. YILDIRIM                           N. ÇUBUKÇU                              M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                          Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                               F. ÇELİK                                   B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                   Millî Savunma Bakanı V.                      İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                             K. UNAKITAN                             H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                            M. M. EKER                                  F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                Tarım ve Köyişleri Bakanı         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                              E. GÜNAY                                 V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 29 uncu sıra eklenmiştir.

             “29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11

Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11

Beko loder

84.47

Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

84.52.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00

Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00

Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahlan (tornalama merkezleri dahil) hariç]

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar”

             MADDE 2 – Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

             MADDE 3 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.