19 Mart 2008 Tarihli ve 26821 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13355 Bazı Yerleşim Alanlarının 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2008/13347 Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik

2008/13349  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

— Bölünmüş Yolların Yapımı ile İlgili 2008/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek Hakkında Tebliğ (No: 2008/13)

— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2008/1)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/9)

— Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV No: 41)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/76, K: 2008/46 Sayılı Kararı (18/4/2001 Tarihli ve 4646 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/5/2007 Tarihli ve 5669 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/100, K: 2008/50 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/30, K: 2008/55 Sayılı Kararı (15/7/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 28/5/1988 Tarihli ve 3463 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/43, K: 2008/56 Sayılı Kararı (2/7/1941 Tarihli ve 4081 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/52, K: 2008/58 Sayılı Kararı (25/8/1971 Tarihli ve 1475 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/10/1980 Tarihli ve 2320 Sayılı Kanun ile İlgili)