19 Mart 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26821

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Bölünmüş Yolların Yapımı

 

GENELGE

2008/3

 

             Karayollarında standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi ve hayatın kolaylaştırılması amacıyla bölünmüş yolların en seri şekilde tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirilmesi için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1. Valiler mülkî hudutları dahilinde yapılacak yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile müştereken tespit edecekler, bu çerçevede hazırlanacak yol yapım programını Mart ayının sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığına göndereceklerdir.

             2. Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinaları, malzeme, ekipman ve personeli eliyle gerçekleştirilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, valiler tarafından bu konuda verilecek talimatları geciktirmeksizin yerine getirecekler, kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işler, kısmen veya tamamen ihale edilmek suretiyle yaptırılacaktır.

             Bu çalışmalara ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve eğitim hizmetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak, bu işler için gerekli ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacaktır.

             3. Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle kurulacak şantiyeler, il özel idarelerinin sorumluluğunda açılacak, ve buralarda kullanılacak makinaların yedek parça, bakım-onarım, akaryakıt, lastik ve benzeri bütün ihtiyaçları ait oldukları kurumlarca karşılanacaktır. Bu işler için ödenek yetersizliği hallerinde il özel idareleri bütçelerinden yararlanılacaktır.

             Görevlendirilen personelin yemek, barınma, ulaşım, çalışma ofisi gibi ihtiyaçların temini ile şantiyelerin güvenliği ve makinaların park edileceği alanların belirlenmesinde valiler yetkilidir.

             Yol yapım ve iyileştirme işleri, il özel idareleri tarafından köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarmak suretiyle de yaptırılabilir.

             4. Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının, İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, fazla çalışma ücreti ödenmeden yapılması esastır. Fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, fazla çalışma ücretleri il özel idareleri tarafından karşılanacaktır.

             5. Mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında kalan yerlerde ise il özel idareleri tarafından yapılacak imar uygulamalarında düzenleme ortaklık payları öncelikle yol yapımı için ayrılacak, bu iş için ödenmesi gereken kamulaştırma giderleri, imkânları ölçüsünde il özel idareleri tarafından karşılanacaktır.

             6. Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulacak malzemenin temini için açılacak taş ocağı, kum-çakıl ocağı ve ariyet ocaklarının ruhsat, izin ve tahsis işlemleri ilgili kurumlarca ivedi bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Diğer kamu kuruluşlarına ait ocaklardan malzeme alınmasına ihtiyaç duyulması halinde valinin talebi üzerine ilgili kurumca ivedilikle gerekli izin verilecektir.

             7. Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında toprak işleri, sanat yapısı, ödenekleri Ulaştırma Bakanlığınca gönderilecek olan alt temel ve temel işleri asfalt yapılacak seviyeye kadar valilikler tarafından; viyadük, tünel, köprü ve asfalt kaplama işleri ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak planlanarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

             Valiliklerce yapılacak işlerin metraj ve keşifleri ile ihale dokümanları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili valiliklere iş sezonu öncesinde teslim edilecektir.

             8. Valilikler, il hudutları arasında aks oluşturan bölünmüş yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını, aralarında protokol düzenlemek suretiyle bitirilmesini sağlayacaklardır.

             9. Yol güzergâhı üzerinde bulunan içme suyu, kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme hattı, boru hatları ve benzeri nakil hatlarının deplasmanlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması esas olmakla birlikte, bu işlerin de valilikler tarafından yaptırılması halinde işin bedeli kurumlarınca karşılanacak, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon valiler tarafından sağlanacaktır.

             10. Yeni  yapılan  yolların etrafındaki ağaçlandırma ve peyzaj işleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında il özel idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla valiler, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan