13 Mart 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26815

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2008/8)

 

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

9003.11

Plastik maddelerden olanlar

4

9003.19

Diğer maddelerden olanlar

4

9004.10

Güneş gözlükleri

8

9004.90.10.00.11

Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

5

9004.90.90.00.11

Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

5

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P.’den 25 (yirmi beş) adet veya daha az miktarda  yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi devredilemez.

(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin ve taşıma belgesinin fotokopisi ve Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlükten kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/21 sayılı Tebliğ, ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ve Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu’nun Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

                                                                                                                                                        İmza ve Kaşe

                                                                                                                                                        İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

 

 

 

 

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

G.T.İ.P.:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Toplam FOB:

Navlun:

Sigorta:

Miktar (Adet):

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1 – Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2 – İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3 – Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.