12 Mart 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26814

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KENT SORUNLARI VE YEREL YÖNETİMLER

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Amaç

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kent sorunlarını araştırmaya, demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek,

             b) Kent sorunları ve yerel yönetimler konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, bu konularda ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

             c) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak,

             ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, web ortamında bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

             d) Yerel yönetimlere yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge, sertifika, ödül ve burs vermek,

             e) Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

             f) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu konularda öğrencilerin uygulamalara katılmasını sağlamak.

             Merkez organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, yerel yönetimler konusunda akademik faaliyetleri bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için, Rektör tarafından Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

             (3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır ve gereken görevlendirmeleri yapar. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

             (2) Müdür, Merkezin kuruluş amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede yerel yönetimler konusunda akademik faaliyetleri bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenileri belirlenir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Rektöre sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporunu görüşmek,

             b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Merkeze gelen eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi, yayın ve benzeri iş ve proje taleplerini/tekliflerini değerlendirip karara bağlamak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde, Merkezin çalışmaları ile ilgili özel ve istekleri halinde kamu sektöründen ve sivil toplum kuruluşlarından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen temsilcilerden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi, kendi kurumlarındaki görev süreleri dikkate alınarak, Müdür tarafından belirlenir.

             (3) Danışma Kurulu istişari bir organdır. Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konuları görüşür. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 13 – (1) 8/8/2004 tarihli ve 25547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (MÜYYM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.