19 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26792

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2008/29)

 

             MADDE 1 – 31/12/2007 tarih ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin Ek-2 sayılı listesinde yer alan aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

 

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

6813.20.00.21.00

Fren Balataları

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.21.10.00.00

Dökme demir veya çelik dökümden olanlar

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.21.90.00.00

Diğerleri

12464

Demiryolu Taşıtları-Fren Papucu-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

 

 

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.29.10.00.00

Dökme demir veya çelik dökümden olanlar

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.29.90.00.00

Diğerleri

 

 

8607.91.99.00.00

Diğerleri

12464

Demiryolu Taşıtları-Fren Papucu-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

             “MADDE 13 – (1) Ekli listelerde (Ek-1, Ek-2) olup yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.”