19 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26792

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 1/10/2006 tarihli ve 26306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve yabancı dil şartını sağlayan öğrenci, üç aydan az olmamak şartıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda iki kez olmak üzere, öğrencinin derslerini başarı ile bitirdiği yarıyılı izleyen güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                        Tarihi                                                                             Sayısı

1/10/2006

26306

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

                                            Tarihi                                                                          Sayısı

1-

12/2/2007

26432

2-

03/08/2007

26602