19 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26792

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(4) Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalara ilişkin takvim, yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır."

             "(6) Haklı ve geçerli bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere, yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır."

             "(7) Beden eğitimi ve güzel sanatlar dersleri, birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçilebilir. Başarılı öğrenciler geçer (G), başarısız öğrenciler kalır (K) notları ile değerlendirilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir defa yerine getiren öğrencilerin bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlamaları durumunda, bu öğrencilerde devam şartı aranmaz. Devam aldıkları bir dersten başarısız olan öğrenciler, o dersin müteakip dönemlerdeki ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına girmeden yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam ettirebilir. Geçme notunun hesaplanmasında, öğrencinin daha önce almış olduğu ara sınav, yarıyıl içi çalışma ve uygulama notları dikkate alınır. Ancak isteyenler başarısız olduğu derslerin ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına katılabilir. Bu durum kayıt sırasında belirtilir ve almış oldukları en son ara sınav ve yarıyıl içi çalışma notları geçerli sayılır. Ön şartlı dersler ve ön şartları,  ön şartlı dersleri veren anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanlığınca Fakülte veya Yüksekokul Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir. Ön şartlı dersler eğitim-öğretim planında belirtilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavına girebilir.

             (2) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmaları ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

             (3) Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu notu yerine geçer. Öğrencilerin bütünleme sınavlarından başarılı olabilmeleri için, bütünlemeye girilen her dersin en az CC harf notu olması gerekir.

             (4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere (E) verilir ve bu dersin harf notu yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.           

             "MADDE 19 – (1) Mezuniyetlerine en çok iki dersi kalan öğrencilere, her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız oldukları dersler için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

             (2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için ilgili derslere, sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında yazılım yapmış olmaları ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Mezuniyet sınavı bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

             (3) Mezuniyet sınavından 100 üzerinden en az 45 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not o dersin yarıyıl sonu notu yerine geçer. Öğrencilerin sınavlardan başarılı olabilmeleri için, her dersin notunun en az CC harf notu olması gerekir. Öğrenciler, mezuniyet sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalaması dikkate alınmadan başarısız sayılır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 20 – (1) Mazeret sınavı ara sınavlar için kullandırılır. Bu haktan yararlanacakların mazeretleri, ilgili bölüm başkanlığı veya Müdürlük tarafından karara bağlanır.

             (2) Öğrencilerin mazeretlerini, sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı hangi ara sınav için verilmişse o sınavın yerine sayılır ve harf notu buna göre değerlendirilir.

             (3) Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 21 – (1) Notlar; öğretim elemanı tarafından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç iş günü içerisinde harf notlarıyla ilgili işlemlerin tamamlanması gerekir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret olarak listeler ve bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

             (2) Her yarıyılın sonunda Yüksekokul Kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır. Öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

                             Harf

             Puan        notu       Katsayısı        Başarı durumu                                     Not ortalamasına

             81-100     AA         4.0                   Başarılı                                                         Katılır

             76-80       BA          3.5                   Başarılı                                                         Katılır

             70-75       BB          3.0                   Başarılı                                                         Katılır

             60-69       CB          2.5                   Başarılı                                                         Katılır

             50-59       CC          2.0                   Başarılı                                                         Katılır

             45-49       DC          1.5                   Yarıyıl not ortalamasına ve

                                                                    sınav türüne göre başarılı/başarısız              Katılır

             40-44       DD         1.0                   Başarısız                                                      Katılır

             30-39       FD          0.5                   Başarısız                                                      Katılır

             0-29         FF           0.0                   Başarısız                                                      Katılır

             0              D            0.0                   Devamsız                                                     Katılır

                             G            Geçer                                                                                 Katılmaz

                             K            Kalır                                                                                  Katılmaz

                             S             Süren çalışma  Katılmaz"

             "b) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır. Ayrıca, öğrenciler bütünleme ve mezuniyet sınavı sonucunda, (DC) harf notu aldığı derslerden, yarıyıl ortalamalarına bakılmadan başarısız sayılırlar."              

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(6) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, takip eden eğitim-öğretim yılında not yükseltmek amacı ile tekrar edebilir. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak geçerlidir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                        Tarihi                                                    Sayısı

31/10/2007

26686