14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

YÖNETMELİK

             Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/3/1999 tarihli ve 23641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 4 – Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 2.000.000,00.- YTL. (ikimilyon Yeni Türk Lirası)’dir."

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.