14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13226

             29 Kasım 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel, Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/1/2008 tarihli ve HUMŞ-78 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

       M. A. ŞAHİN                                  H. YAZICI                                 N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                           M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                             H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                           N.ÇUBUKÇU                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı              Tarım ve Köyişleri Bakanı V.    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                              E. GÜNAY                               V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜREL, EĞİTİMSEL VE BİLİMSEL

İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

 

             Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti,

             21 Aralık 1978'de Helsinki'de imzalanan Kültür Anlaşması'nın 8. maddesine uygun şekilde hareket ederek, sonuncusu 1998-2000 yılları için 17 Nisan 1998'de Helsinki'de imzalanan olmak üzere yukarıda zikredilen Anlaşmanın uygulamasına yönelik olarak yapılan daha önceki yedi Kültürel, Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Programı'na dayanarak,

             Her iki ülkenin entelektüel, sanatsal, bilimsel, gençlik ve spor ile basın-yayın faaliyetlerinin, insanlar arasındaki temasların, tarih ve hayat tarzlarının dostane mübadeleler ve işbirliği yoluyla diğer ülkede mümkün olan azami düzeyde anlaşılmasını desteklemek için bu Program'la ilgili karşılıklı taahhütleri hayata geçirmek kararlılığıyla,

             Bu Program çerçevesinde daha dinamik, yoğun ve sonuç almaya yönelik bir ikili işbirliğinin olası imkan ve vasıtalarını belirlemede, diğer hususlar meyanında Türkiye’nin devam eden AB müktesebatına ve AB üyesi devletlerdeki uygulamaların en iyi örneklerine uyum sürecini kolaylaştırmak ve katılım müzakerelerine paralel şekilde Türkiye-AB kültürel diyalogunu Topluluk Programları çerçevesinde ortak projelerde işbirliği yoluyla uygulanabilirliği ölçüsünde destekleme kararlılığı içinde,

             Avrupa Konseyi, UNESCO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğine önem vererek,

             Kültür Anlaşması'nın uygulanması için aşağıdaki İşbirliği Programı'nı kabul etmişlerdir:

             I. EĞİTİM, YÜKSEK ÖĞRETİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

MADDE 1

             1.1. Taraflar, talep edilmesi halinde, kendi ülkelerinin eğitim programları, eğitim sistemleri ve eğitimin düzenlenmesi ile ilgili bilgi materyalleri ve yayınları mübadele edeceklerdir.

             1.2. Taraflar, gerektiğinde, diğer ülkenin eğitim sistemini incelemek üzere heyet değişiminde bulunacaklardır.

             1.2.1. Heyet değişiminin detayları iki ülkenin yetkili makamları arasında doğrudan temaslarla belirlenecek ve diplomatik kanallardan kararlaştırılacaktır.

MADDE 2

             Taraflar ülkelerindeki üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumları ile bilimsel araştırma ve teknoloji konularında çalışan ulusal kurum ve kuruluşlar arasında doğrudan işbirliğini desteklemek ve daha fazla teşvik etmek konusunda mutabıktırlar. Ayrıca, uygun olduğu ölçüde ilgili kurumlar arasında doğrudan yapılacak anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri, seminerler, sempozyumlar, toplantılar, uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve bilimsel yayın değişimini teşvik edeceklerdir.

MADDE 3

             3.1. Taraflar, her iki ülkenin dili, edebiyatı, tarihi ve kültürünün bilinmesini karşılıklı olarak destekleyeceklerdir.

             3.1.1. Taraflar, talep halinde, kısa ve uzun dönemli okutman değişimini destekleyecek ve kolaylaştıracaklardır.

             3.1.2. Taraflar, imkanlar ölçüsünde diğer ülkeye kitap ve diğer öğretim materyallerini sağlayacaklardır.

             3.1.3. Türk Tarafı, gerektiğinde, öğretiminin kapsamını Türk kültürünü de içerecek şekilde genişletme çabalarında Turku Üniversitesi'ndeki Türk Dili okutmanlığına destek verecektir.

MADDE 4

             Taraflar, ilk ve orta öğretimde okutulan okul kitapları ve atlaslardaki tarihi ve coğrafi bilgilerin doğruluğuna dikkat etmeleri hususunda yayıncıları ve ilgili kurumları teşvik edeceklerdir.

MADDE 5

             5.1. Taraflar, tarih, kültür ve arkeoloji alanlarında ortak bilimsel projeleri teşvik amacıyla Türkiye'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Fin Bilim ve Edebiyat Akademisi (Finnish Academy of Science and Letters), Fin Bilim ve Edebiyat Derneği (Finnish Society of Science and Letters), Fin Şarkiyat Derneği (Finnish Oriental Society) ve Fin-Ugrian Derneği (Finno-Ugrian Society) arasında doğrudan temas ve işbirliğini ve gerektiğinde Türkiye'de Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi ile Finlandiya'daki muadilleri arasında ek anlaşmalar yapılmasını destekleyeceklerdir.

             5.2. Taraflar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fin Bilim ve Edebiyat Akademileri Delegasyonu'nu (Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters), Akademilerarası Panel (IAP) ve Tüm Avrupa Akademileri (ALLEA) dahil olmak üzere ilgili uluslararası forumlarda ortak hareket etmek için teşvik edeceklerdir.

             5.3. Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili Fin araştırma finansman kuruluşları arasında, araştırma önerileri ile ilgili bilimsel değerlendirme için hakem değişimi dahil olmak üzere daha yakın işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 6

             6.1. Taraflar, uygun olduğu ölçüde, Eğitim ve Kültür, Bilgi Toplumu ve Bölgesel Kalkınma bağlamında Kültür alanlarındaki Topluluk Programları çerçevesinde ve uygulanabilirliği ölçüsünde "Hayatboyu Öğrenmede Bütünleştirilmiş Eylem Programı"nı dikkate alarak ortak etkinlikler için danışma ve işbirliğinde bulunacaklardır.

             6.2. Taraflar ayrıca, Avrupa Bilim Vakfı ve EUREKA (Endüstriyel Araştırma-Geliştirme için Avrupa Ağı) ve COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) gibi Avrupa'daki diğer çok taraflı bilimsel işbirliği forumları çerçevesinde araştırmacıları arasındaki temaslar temelinde, AB Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları ve özellikle 7. Çerçeve Programı kapsamındaki ortak faaliyetleri destekleyeceklerdir.

MADDE 7

             7.1. Taraflar yıllık burs önerileri ile birlikte gerekli koşulların listesini diplomatik kanallardan ileteceklerdir.

             7.2. Taraflar burs değişiminin genel ve mali hükümleri ile ilgili olarak, diplomatik ya da gerektiğinde diğer kanallardan diğer Tarafı bilgilendireceklerdir.

             7.3. Finlandiya'da Uluslararası Mobility Merkezi (Centre for International Mobility-CIMO) burslar ve burs değişiminin yönetiminden sorumludur.

             7.4. Türk Tarafı için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, burslar ve burs değişiminin yönetimini gerçekleştirecektir.

             7.5. Taraflar, uygun olduğu ölçüde, yıllık bazda bursların sayı ve kapsamını gözden geçirecek ve düzeltecektir.

MADDE 8

             Taraflar kendi  ulusal  düzenlemelerine  uygun  şekilde,  karşılıklı  olarak  burs ve/veya eğitim yardımları tahsis edeceklerdir.

MADDE 9

             Taraflar yüksek öğretim alanındaki mobiliteyi güçlendirecek ve teşvik edeceklerdir.

             II. KÜTÜPHANELER VE ARŞİVLER

MADDE 10

             10.1. Taraflar, bilgi materyalleri ve diğer yayınların değişimi amacıyla, iki ülkenin kamu kütüphaneleri, özellikle Türkiye Milli Kütüphanesi ve Helsinki Üniversitesi Kütüphanesi-Finlandiya Milli Kütüphanesi başta olmak üzere milli kütüphaneleri arasında doğrudan temasları ve işbirliğini destekleyeceklerdir.

             10.2. Taraflar, Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde, kendi kütüphane kuruluşları arasında doğrudan temasları teşvik edeceklerdir.

             10.3. Taraflar, ülkelerinde bu alanda düzenlenecek olan uluslararası bilimsel toplantılara diğer ülkeden kütüphaneci ve akademisyenleri davet edeceklerdir.

             10.4. Taraflar, kendi ulusal mevzuatları elverdiği ölçüde, kamu kütüphanelerini ve ilgili kurumlarını, koleksiyonlarını zenginleştirmek için el yazmalarının mikrofilmlerini değişmeye teşvik edeceklerdir.

MADDE 11

             11.1. Taraflar, kendi resmi arşiv kurumları, diğer bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Fin Ulusal Arşivleri, arasındaki doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerdir.

             11.2. Taraflar, kendi ulusal yasaları elverdiği ölçüde ve yerleşmiş uluslararası uygulamalar ışığında özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliğini teşvik edeceklerdir:

             - Resmi arşivlerinde bulunan diğer ülkenin tarihiyle ilgili belgelerin envanterinin karşılıklı değişimi,

             - Koleksiyonlarını zenginleştirmek amacıyla arşiv belgelerinin kopyalarının, mikrofilmlerin, elektronik arşivlerin, katalogların ve fihristlerin mübadelesi,

             - Bu alanda ülkelerinde düzenlenecek uluslararası bilimsel toplantılara ve arşiv materyallerinin tıpkıbasıma tabi tutulmuş örneklerinin sergilerine diğer ülkeden arşivcilerin davet edilmesi.

             11.3.  Fin Tarafı, Fin Ulusal Arşivleri'nde Mikrofilmleştirme Projesinin uygulaması ile ilgili olarak Türk Tarafını bilgilendirecektir.

             11.3.1. Bilgilendirmenin tarihi ve yeri ilgili kuruluşlar arasında doğrudan danışmalarla belirlenecek, gerekirse diplomatik kanallardan kararlaştırılacaktır.

             III. KÜLTÜR VE SANAT

MADDE 12

             Taraflar, ülkeleri arasında doğrudan edebi ve yayıncılık ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra edebi eserlerin diğer ülkenin diline çevirisi ve yayınlanmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 13

             Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek olan uluslararası kitap fuarları ve sergileri hakkında birbirlerini bilgilendirecek, bu etkinliklere diğer Tarafın temsilcilerinin katılımını teşvik edeceklerdir.

MADDE 14

             14.1. Taraflar, özellikle film yapımı, film yapımı hizmetlerinin tedariki, film gösterim ve dağıtımına ilişkin olarak, ülkelerindeki film yapımcıları ve film arşivleri kurum, kuruluş ve dernekleri arasında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             14.1.1. Taraflar, yapım ve dağıtıma yönelik hazırlık çalışmaları dahil olmak üzere film yapımı için ortak girişimleri destekleyeceklerdir.

             14.2. Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası film festivallerine, yönetmenler, aktör ve aktrisler, senaristler ve teknik personel başta olmak üzere, diğer ülkeden belgesel ve konulu film profesyonellerinin imkanlar dahilinde doğrudan davet edilmesini teşvik edeceklerdir.

MADDE 15

             15.1. Taraflar, iki ülkenin tanınmış oyun yazarlarının oyunlarının sahnelenmesi başta gelmek üzere tiyatro alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             15.2. Taraflar, tiyatro oyunu sahnelemek ve icra etmek, eleştirmen ve uzmanlarca tiyatro araştırmaları ve çalıştaylar ile tiyatro alanında ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla oyuncu, yönetmen, koreograf, dekor ve kostüm tasarımcıları başta olmak üzere, tiyatro profesyonelleri arasında doğrudan temasları teşvik edeceklerdir.

             15.3. Taraflar ülkelerinde düzenlenecek uluslararası tiyatro festivallerine birbirlerini davet edecek ve karşılıklı katılımı kolaylaştıracaklardır.

             15.4. Taraflar, mümkün olduğu takdirde İngilizce dilinde olmak üzere, tiyatro oyunları, görüntü kayıtları ve diğer kaynakların metinlerine erişimi kolaylaştıracaklardır.

MADDE 16

             16.1. Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası müzik, opera, bale, müzikal ve çağdaş sanat yarışma ve festivallerine diğer ülkeden gözlemci, jüri üyesi, sanatçı ve toplulukları davet edecek ve katılımını teşvik edeceklerdir.

             16.2. Taraflar, müzik derneklerinin işbirliğini, doğrudan temaslarını ve bilgi, beceri ve deneyimlerinin karşılıklı değişimini destekleyeceklerdir.

             16.3. Taraflar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ve S.C.A. Müzik Vakfı dahil olmak üzere Türk sahne sanatları kuruluşları ile Arts Council, the Performing Music Promotion Centre in Finland, ESEK, the Society of Finnish Composers, the Finnish Music Information Centre, the Foundation for the Promotion of Finnish Music, LUSES ve the Finnish Information Centre for Dance dahil olmak üzere Fin muadilleri arasında doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 17

             17.1. Taraflar, halk sanatları ve zanaatları sergilerinin mübadelesini ve halk sanatları uzmanları arasında doğrudan temasları teşvik edeceklerdir.

             17.2. Taraflar, halk müziği ve halk dansları ile kukla tiyatrosu ve gölge oyunu alanlarında sanatçı ve sanatçı grupları arasında doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             17.3. Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası folklor festivallerine halk müziği ve halk dansları topluluklarının karşılıklı katılımını teşvik edeceklerdir.

             17.4. Taraflar, folklor alanında ülkelerinde düzenlenecek uluslararası konferans, kongre, bilimsel toplantı, sempozyum ve diğer toplantılara diğer ülkeden katılımı ve bu toplantıların yayınlarının paylaşılmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 18

             18.1. Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, tarihi miras sergileri dışında kalan, geleneksel el sanatları, modern sanat, figüratif ve plastik sanat sergileri başta olmak üzere sanat sergileri düzenlenmesini karşılıklı teşvik edeceklerdir.

             18.1.1. Sergilere dair düzenlemeler her bir sergi için ilgili kurumlar arasında kararlaştırılacaktır.

             18.1.2. Mali hükümler de dahil olmak üzere ayrıntılar diplomatik kanaldan veya üzerinde mutabık kalınacak diğer kanallardan tespit edilecektir.

             18.2. Taraflar, her iki ülkede güzel sanatlar alanında düzenlenecek uluslararası sergiler ile bienal ve sempozyumlara karşılıklı katılımı teşvik edeceklerdir.

             18.2.1. Bu tür faaliyetlere katılım için diğer ülkeden ziyaretçi kabulünün koşulları her bir etkinlik için doğrudan düzenleyicilerce belirlenecektir.

             18.3. Taraflar, kültürel alanda faaliyet gösterenleri "Kültür Günleri/Haftaları" düzenlemeleri konusunda teşvik edeceklerdir.

MADDE 19

             19.1. Taraflar, her iki ülkedeki kültür varlıklarının korunma ve muhafazasında, her ikisinin de taraf olduğu ilgili Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Avrupa Konseyi sözleşmeleri, özellikle 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Konvansiyon ile 1954 tarihli Avrupa Kültür Konvansiyonu çerçevesinde işbirliği yapacaklardır.

             19.2. Taraflar, arkeoloji, müzecilik ve anıtlar ve kültür varlıklarının restorasyonu alanlarında işbirliği yapmaları için resmi makamlarını teşvik edeceklerdir.

             19.3. Taraflar, kültürel mirasın korunması ve özellikle tarihi anıtların korunması ve restorasyonu hakkındaki uluslararası kongre, sempozyum ve sergilere diğer ülkeden uzmanları katılıma davet etmeleri hususunda organizatörleri teşvik edeceklerdir.

             19.4. Taraflar, kültür varlıklarının yasadışı ithal, ihraç ve mülkiyetinin el değiştirmesinin önlenmesi ve tarihi ve dini eserler başta olmak üzere çalıntı antik eserlerin iadesi amacıyla, ulusal mevzuatı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde danışmalarda bulunacak ve çalışmalarını koordine edeceklerdir.

             19.5. Taraflar, kültürel mirasın korunması alanında ve sanat eserlerinin kaçakçılığıyla mücadele konusunda ulusal yasaları ve uygulamaları hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve tecrübeleri paylaşacaklardır.

MADDE 20

             20.1. Taraflar, talep halinde, fikri mülkiyet hakları alanındaki ulusal yasaları hakkında bilgi, belge ve yayın değişiminde bulunacak ve tecrübelerini paylaşacaklardır.

             20.2. Taraflar, fikri mülkiyet hakları konusunda ülkelerinde düzenlenecek uluslararası konferanslar, panel, sempozyum ve diğer toplantılar hakkında birbirlerini bilgilendirebileceklerdir.

             IV. GENÇLİK VE SPOR

MADDE 21

             21.1. Taraflar, gençlerin mübadelesini ve iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında doğrudan işbirliği yoluyla bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik edeceklerdir.

             21.2. Taraflar, beden eğitimi ve spor alanında çalışan spor kuruluşları ve diğer kurumlar arasında ilişkilerin ve değişimlerin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. Bu faaliyetler ile mali şartlar ilgili kurumlar arasında doğrudan kararlaştırılacaktır.

             V. BASIN-YAYIN

MADDE 22

             Taraflar, basın-yayın alanında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerdir. İşbirliğinin şekli ve içeriği, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında doğrudan kararlaştırılacaktır.

             VI. BEŞERİ İLİŞKİLER

MADDE 23

             23.1. Taraflar, karşılıklı anlayışı geliştirmek mülahazasıyla, iki ülke halkları ve sivil toplum kuruluşları arasında doğrudan temasları destekleyeceklerdir.

             23.2. Taraflar, uygun şekilde ve uygulanabilir olduğunda ilgili AB Programları ve özellikle "Gençlik Eylemi" ve "Kültür 2007" çerçevesinde danışma ve işbirliğinde bulunacaklardır.

             VII. NİHAİ HÜKÜMLER

MADDE 24

             24.1. Taraflar, gerekli görüldüğünde, işbu Programın uygulanması amacıyla, dönüşümlü olarak Türkiye ve Finlandiya'da gerektiğinde kendi işleyişini belirleyecek bir Ortak Komisyon halinde toplanabilir.

             24.2. İşbu Program kapsamındaki etkinlikler, Tarafların milli mevzuatlarına uygun şekilde, tasarruflarında olan mali kaynakların sınırları içinde ve karşılıklı mutabık kalınacak kanallardan hayata geçirilir.

             24.3. İşbu Program, Kültür Anlaşması çerçevesinde Taraflar arasında diplomatik kanallardan karara bağlanacak başka bir etkinliğin gerçekleştirilmesi imkanını ortadan kaldırmaz.

MADDE 25

             25.1. İşbu Program, her iki Tarafın gerekli iç onay işlemlerini tamamladığını birbirlerine diplomatik kanallardan bildirmesini takiben yürürlüğe girecektir.

             25.2. İşbu Program, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerli olacak ve Taraflardan biri bazı maddelerin değişmesi yada Programın tamamen yenilenmesine dair bildirimde bulunmadığı takdirde, birer (1) yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir. Ancak, işbu Program yenisi imzalanıncaya kadar geçerliliğini sürdürecektir.

             İşbu Program, 29 Kasım 2007 tarihinde, Ankara'da, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                  FİNLANDİYA CUMHURİYETİ

             HÜKÜMETİ ADINA                                                                              HÜKÜMETİ ADINA

 

             Ayşenur Alpaslan                                                                                  Jaana Palojarvi

             Büyükelçi                                                                                                Eğitim Bakanlığı

             Dışişleri Bakanlığı                                                                                    Uluslararası İlişkiler

             Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri                                                             Direktörü

             Genel Müdürü

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 14/2/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.