14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13215

             Ekli “Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesindeki Koordinasyon Komitesi Kuruluş Anlaşmasına Bosna-Hersek’in Katılım Notası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/1/2008 tarihli ve HUMŞ-46 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

       M. A. ŞAHİN                                H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                              N.ÇUBUKÇU                              F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                Tarım ve Köyişleri Bakanı V.    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI (GASB) SÜRECİ

ÇERÇEVESİNDEKİ KOORDİNASYON KOMİTESİ KURULUŞ

ANLAŞMASINA BOSNA-HERSEK’İN

KATILIM NOTASI (KN)

 

             Bosna-Hersek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı,

             BM Anlaşması ve AGİT Belgelerinde yer alan amaç ve ilkelere bağlılığını ifade ederek,

             Güneydoğu Avrupa Devletleri arasında barış ve güvenliğe katkı sağlamak ve iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini teşvik etmek yönündeki bağlılığını teyit ederek,

             GASB çerçevesinde sonuçlanan ve 26 Eylül 1998’de Üsküp’te imzalanan Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasında belirtilen ilke ve amaçlara bağlılığını ifade ederek,

             Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (GASB) Sürecine iştirak etme kararı vermiş ve bunu talep etmiş olarak

             Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (GASB) Sürecine katılan devletlerin Savunma Bakanlıkları arasında, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci çerçevesinde, 9 Ekim 2000’de Selanik’te imzalanan Koordinasyon Komitesi Kuruluş Anlaşmasına, Anlaşmanın VII’nci maddesi hükümlerine binaen, bir taraf olarak,

             ANLAŞMAYA KATILMAYI VE ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNE UYMAYI KABUL ETMİŞTİR.

             Bu Katılım Notası son imzanın atıldığı gün yürürlüğe girecektir. Bosna-Hersek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı için, yukarıda belirtilen Anlaşma, VII’nci Madde 2’nci Paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak yürürlüğe girecektir.

             Ukrayna’da, Kiev’de, 22 Ekim 2007 tarihinde, İngilizce olarak, bir orijinal metin halinde yapılmış olup, Tüm imza sahibi devletlere tasdikli sureti dağıtılmak üzere, Yunanistan Hükümeti’ne tevdi edilecektir.

             Selmo CIKOTIC

             Savunma Bakanı

 

             Coneliu DOBRITOIU

             Savunma Politika ve Planlama Devlet Bakanı

 

             Lazar ELENOVSKI

             Savunma Bakanı

 

             Giovanni Lorenzo FORCIERI

             Savunma Bakanı Müsteşarı

 

             Robert GATES

             Savunma Bakanı

 

             Mehmet Vecdi GÖNÜL

             Millî Savunma Bakanı

 

             Anatoliy GRYTSENKO

             Savunma Bakanı

 

             Fatmir MEDIU

             Savunma Bakanı

 

             Berislav RONCEVIC

             Savunma Bakanı

 

             Franci ZNIDARSIC

             Devlet Bakanı

 

             Sonya YANKULOVA

             Savunma Bakanı Yardımcısı

 

             Evangelos-Vassilios MEIMARAKIS

             Millî Savunma Bakanı

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 14/2/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.