14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

TEBLİĞ

             Ulaştırma Bakanlığından:

BAZI TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 2/8/1994 tarihli ve 22009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Telsiz imalatı (montaj dahil) ve ithalatı yapan firmaların uyması gereken hususları kapsayan, “Ulaştırma Bakanlığı Tebliği” ile 30/4/1999 tarihli ve 23681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “2/8/1994 tarihli ve 22009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.