8 Şubat 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26781

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5733                                                                                                  Kabul Tarihi: 30/1/2008

             MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin başında bulunan "İhtiyaca göre kurulacak;" ibaresi çıkarılarak yerine  "Fen, edebiyat," ve sonunda yer alan "fakülteler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler" ibaresi eklenmiş, sonunda yer alan "Bulunur." ibaresi "bulunabilir." şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur." cümlesi eklenmiştir.

             MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "Piri Reis Üniversitesi

             EK MADDE 94 – İstanbul’da Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Piri Reis Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

             Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             c) Mühendislik Fakültesinden,

             d) Denizcilik Yüksekokulundan,

             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

             oluşur."

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/2/2008