17 Ocak 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26759

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ YAKIT DEPOLARI VE

ARKA KORUMA DONANIMLARINA DAİR

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(70/221/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımları ile ilgili olarak araçların ve arka koruma donanımlarının belgelendirilmelerine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlara ve römorklarına yakıt depoları ve arka koruma donanımları bakımından AT tip onayı belgesi ve araçların arka koruma donanımlarına ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 70/221/EEC direktifi ve bunu değiştiren 79/490/EEC, 81/333/EEC, 97/19/EC, 2000/8/EC, 2006/20/EC ve 2006/96/EC direktiflerine paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) AİTM Yönetmeliği: 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

             b) Araç: Bu Yönetmeliğin amacı bakımından,  MARTOY’un Ek-II Bölüm A’da tarif edilen herhangi bir motorlu araç veya römorkları,

             c) Arka koruma donanımları: Araçlara arkadan çarpmalarda, çarpan aracın öndeki araç altına girmesini önlemek üzere araçların arka kısımlarına takılan çeşitli şekil ve boyutlarda imal edilen tampon olarak adlandırılan üniteleri,

             ç) AT: Avrupa Topluluğu’nu,

             d) Ayrı teknik ünite: Bu Yönetmelik hükümlerine göre bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen arkadan araç girişine karşı koruma çerçevesi gibi aracın bir parçasını,

             e) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             f) e İşareti: Motorlu araçlar ve römorklarının arka koruma donanımlarının Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak imal edildiğini gösteren işareti,

             g) E İşareti: Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları  kapsamındaki, motorlu araçlar ve römorklarının arka koruma donanımlarının bu düzenlemelere uygun olarak imal edildiğini gösteren işareti,

             ğ) İmalatçı: Tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, onay kuruluşuna ve teknik servise karşı sorumlu olan, araçların veya ayrı teknik ünitelerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

             h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

             ı) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

             i) Onay kuruluşu: Teknik servisleri görevlendiren, tip onayı belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu kuruluş olan Bakanlığı,

             j) R-34: Yangın tehlikelerinin önlenmesi konusunda taşıtların onayı ile ilgili 34 numaralı Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemesini (Regülasyon),

             k) R-58: Araç arka koruma donanımı ile ilgili 58 numaralı Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemesini,

             l) Sıvı yakıt deposu: Bir aracın motorunda yakıt olarak itici güç görevini sağlayan sıvı yakıtı koymak için tasarlanmış çeşitli şekil ve boyutlarda aracın sağ, sol, ön, arka veya ortasına yerleştirilen depoyu,

             m) Sıvı yakıt: Normal hava koşullarında sıvı halde bulunan yakıtı,

             n) Tip onayı belgesi: Yakıt depoları ve arka koruma donanımları bakımından araçların ve römorklarının ve arka koruma donanımlarının bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartlara uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

             o) Teknik servis: Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere deney laboratuvarı olarak görevlendirilen kurum veya kuruluşu. Bu görevin Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebildiğini,

             ö) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Servise veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

             p) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Teknik Servisin veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

             r) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

 

             Tip Onayı Belgesi başvuruları

             MADDE 5 – (1) Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Motorlu araçların ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımları ile ilgili olarak tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından onay kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

             b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile onay kuruluşuna bildirir.

             c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

             Tip onayı işlemleri

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan motorlu araç ve römorkları ile bunların bu Yönetmelikle ilgili aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri için tip onayı işlemleri, MARTOY’un 6 ncı maddesi ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-I  Sıvı Yakıt Depoları ve Ek - II  Arkadan Araç Girişine Karşı Koruma’da belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

             (2) Onay kuruluşu, bu Yönetmeliğe göre imal edilen motorlu araçlar ve römorklarının yakıt depoları ve arka koruma donanımların takıldığı araçlara AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi ve arka koruma donanımlarına ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi, AT tip onayı numarası ve AT tip onayı işareti verir.

             Eşdeğer belgeler

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan araçların arka koruma donanımlarının onayı konusunda BM/AEK R-58 sayılı Teknik Düzenlemeye göre verilen tip onayı belgeleri ve bu belgelere istinaden verilen (E) işareti, bu Yönetmeliğin arka koruma donanımına ilişkin olarak verilen AT tip onayı belgesine ve (e) işaretine eşdeğer olarak kabul edilir.

             (2) Yönetmeliğin yakıt depolarıyla ilgili kısmı için BM/AEK R-34 sayılı Teknik Düzenlemenin Bölüm I’ine göre verilen tip onayı belgeleri eşdeğer olarak kabul edilir.

             Teknik servisler

             MADDE 8 – (1) Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet adresinde yayımlanır.

             Tedbirler

             MADDE 9 – (1) Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Araçlar, yakıt tankları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyorsa, bu araçlara AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi verilir; bu belgelere haiz araçların satışı, tescili, hizmete alınması veya kullanımı yasaklanmaz.

             b) Araç, arka koruma donanımları ile ilgili olarak Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyorsa veya araca ayrı teknik ünite olarak tip onayı verilen arka koruma donanımı takılmışsa ve bu donanım Ek-II’nin 5-Özellikler paragrafında belirtilen özelliklere uygun olarak monte edilmiş ise, bu araçlara AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi verilir; bu belgeleri haiz araçların satışı, tescili, hizmete alınması veya kullanımı yasaklanmaz.

             c) Arka koruma donanımı Ek-II’de belirtilen şartları sağlıyorsa, bu donanıma ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi verilir; piyasaya arzı yasaklanmaz.

             ç) Ek-II’nin 2-Tanımlar paragrafında belirtilen hususların bir kısmında veya bir karakterde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, onay kuruluşuna bilgi verilmelidir. Onay Kuruluşu değişiklik yapılan tipte yeni deneylerin yapılıp yapılmamasına ve yeni bir raporun düzenlenip düzenlenmemesine karar verir. Yeni deneyler bu Yönetmeliğin şartlarına uyum sağlanmadığını ortaya çıkarırsa, değişikliğe izin verilmez.

             Bildirim

             MADDE 10 – (1) Motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımlarına ilişkin görevlendirilen teknik servisler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Komisyona bildirilir.

             Muafiyetler

             MADDE 11 – (1) Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Teknolojik olarak gelişmiş sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımlarına ilişkin tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Komisyona ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek sıvı yakıt depolarına ve arka koruma donanımlarına ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

             b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış araçlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

             Uygulanacak mevzuat ve işlemler

             MADDE 12 – (1) Uygulanacak mevzuata ve işlemlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) MARTOY kapsamındaki motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımları bakımından onayları bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer araçların onayları ise AİTM Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             b) Arka koruma donanımları konusunda AT tip onayı belgesi almak için araçlar ve ayrı teknik ünite olarak arka koruma donanımları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

             c) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce metal yakıt depoları bakımından 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/221/AT) yer alan 97/19/AT seviyesinden, plastik veya metal yakıt depoları bakımından da 16/8/2002 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte (2000/8/AT ile değişik 70/221/AT) yer alan 2000/8/AT seviyesinden araçlar için alınmış tip onayı belgelerinin geçerliliği devam eder ve kapsamı genişletilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 13 – (1) 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği (70/221/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

             Atıflar

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             Yeni tip onayı belgesi alacak araçlar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Araçlar için yeni ulusal tip onayı belgesi alacak imalatçılar, 1/1/2009 tarihinden itibaren araçlarına arka koruma donanımları bakımından bu Yönetmelik hükümlerine göre AT tip onayı belgesi almak zorundadır.

             (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğine (70/221/AT) göre yeni araçlara AT tip onayı belgesi verilmez, motorlu araçlar ve römorklarının  arka koruma donanımları bakımından  mevcut onayları genişletilmez. Ancak, 1/1/2009 tarihine kadar ulusal tip onayı belgesi alacak araçlar arka koruma donanımları için 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yer alan en az 70/221/AT seviyesinin şartlarını karşılamak zorundadır. Ayrıca, bu durum, 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen yönetmeliklere göre alınmış tip onayı belgesi ya da yetkili teknik servislerden söz konusu seviyeye göre alınacak bir rapor ile belgelendirilir.

             Tip onayı belgesi mevcut araçlar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Araçlara ait ulusal tip onayı belgesi mevcut imalatçılar, 11/3/2010 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre araçlarına arka koruma donanımları bakımından AT tip onayı belgesi almak zorundadır. Bu süre sonunda AT tip onayı belgesi almayan araçların ulusal tip onayı belgeleri iptal edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EKLER LİSTESİ

 

 

Ek-I   :  SIVI YAKIT DEPOLARI

İlave 1:  ATEŞE DAYANIKLILIK DENEYİ

İlave 2:  ATEŞ TUĞLASININ ÖLÇÜLERİ VE TEKNİK BİLGİLERİ

İlave 3:  TANITIM BELGESİ  (BİLGİ DOKÜMANI)

İlave 4:  AT TİP ONAYI BELGESİ

 

Ek-II  :  ARKADAN ARAÇ GİRİŞİNE KARŞI KORUMA

İlave 1:  TANITIM BELGESİ  (BİLGİ DOKÜMANI) (araç)

İlave 2:  TANITIM BELGESİ  (BİLGİ DOKÜMANI) (ayrı teknik ünite)

İlave 3:  AT TİP ONAY BELGESİ (araç)

İlave 4:  AT TİP ONAY BELGESİ (ayrı teknik ünite)

İlave 5:  AT TİP ONAY İŞARETİ

 

Ekleri Görmek İçin Tıklayınız