15 Ocak 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26757 (Mükerrer)

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI

18 EKİM 2007 GÜN VE 26674 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN

15 EKİM 2007 GÜN VE 2007/12701 SAYILI 2008 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR

BAKANLAR KURULU KARARI EKİDİR

 

             2008 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında,  2008-2010 Orta Vadeli Programında ve 2008 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

             2008 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

             Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi ile proje tutarı, 2007 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2008 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

             1999 yılı içinde yaşanan deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik olarak programa alınan projeler, proje adının sonuna Marmara Depremi ifadesine karşılık gelmek üzere "MD" kısaltması eklenerek,   diğer doğal afet projeleri ise "DA" kısaltmasıyla  gösterilmeye devam edilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP" ve "ZBK"  kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği  fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması  eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamına giren yatırım projeleri "e-DTR", Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamına giren yatırım projeleri "BTS" kısaltması ile gösterilmiştir.

             2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından bazı kuruluşların yatırım ödenek tavanlarını değiştirmeyecek şekilde bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılmış, T-Cetveline muhtelif kaynaklardan karşılanmak üzere muhtelif taşıtlar ilave edilmiştir. Söz konusu değişiklikler, 2007 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiş olup, Yatırım Programında yer alan projelerin parametreleri söz konusu değişiklikleri kapsamaktadır.

             Kuruluşların 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

             Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2008 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

             5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında  köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 500 Milyon YTL, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamında  nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin altyapı ihtiyaçları için ilgili belediyelere kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 300 Milyon YTL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenekler Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp,  kullanımı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödeneklerin il ve belediye bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

             2008  Yılı  Yatırım  Programında  bütün  nakdi  yatırım  değerleri  program yılı fiyatlarıyla (2008 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin YTL" bazında  verilmiştir. 2008 yılı ortalama  program kuru; 1 ABD Doları = 1,3776 YTL  ve 1 Euro =1,9598 YTL olarak dikkate alınmıştır.

 

Devamı İçin Tıklayınız