12 Ocak 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26754

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/3)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ" ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.82 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

             (2) Yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş., 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ÇHC menşeli önleme konu eşya için dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Malezya üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

             (3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu madde, mezkur 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan "8415.10.90 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.82 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşyadır.

             (2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

             Önlemlerin etkisiz kılındığı iddiası

             MADDE 3 – (1) İç pazarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte bahse konu ürünün genel ithalatında hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan ticaret politikası önlemi sonrası ÇHC’den yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden (özellikle Malezya’dan) artış eğilimi görüldüğü tespit edilmiştir.

             (2) Mevcut bilgiler ışığında, Malezya ile Türkiye arasında ticaretin şeklinde ani ve önemli ölçüde değişme olduğu ve söz konusu değişikliğin mezkûr önlemin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerden kaynaklandığına işaret eden ciddi bilgi ve bulguların varlığı tespit edilmiştir.

             (3) Bu nedenle, söz konusu anti-damping önleminin yürürlüğe girmesi sonrasında önlemin miktar ve değer açısından yerli üretim dalı üzerinde beklenen iyileştirici etkisinin tam olarak görülmediği değerlendirilmiştir.

             Karar ve işlemler

             MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturmanın açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, 17/12/2007 tarihinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Malezya menşeli/çıkışlı başvuru konusu madde için Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen yerli üreticilerine, ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici/ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 6 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde de belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 5 inci maddede belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

             MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve söz konusu geçici önlem veya kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 (312) 204 77 02, 204 77 31

             Faks: +90 (312) 212 87 65, 212 87 11

             e-posta: karapinarm@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.