11 Ocak 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26753

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/1)

 

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Nakpilsa Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve diğer yerli üretici Ekonet Tekstil ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda; Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar"in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddia edilmektedir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu "polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar"dır. Söz konusu maddelerin 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00 ve 5407.20.19.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında ithal edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı değildir. 

             (2) Şikayet konusu dokuma brandalar yoğun olarak tarım, hayvancılık, turizm, inşaat ve taşımacılık sektörlerinde kullanılan polietilen ve polipropilenden üretilen şeritlerden dokunmuş mensucattır. Söz konusu brandaların üretiminde, istenilen esnekliğe göre temel hammadde girdisi olarak yüksek yoğunluklu polietilen  (YYPE) veya alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) ile yüksek yoğunluklu polipropilen (YYPP) veya alçak yoğunluklu polipropilen (AYPP) kullanılmaktadır. Genellikle YYPE ile YYPP dokumada kullanılırken, AYPE ile AYPP kaplamada (laminasyon) kullanılmaktadır. Nihai üründe istenilen teknik özelliklere göre eklenen yardımcı hammaddeler ile yukarıda belirtilen maddelerin karışımı gerçekleştirildikten sonra fırınlardan şeritler halinde çıkarılan maddeler kesilir ve dokunur. Laminasyon gerçekleştikten sonra istenilen ebada göre kesilir ve sevkıyata hazır hale getirilir.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi ve destekleyici firmaların Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

             Damping iddiası

             MADDE 4 – (1) Vietnam ve ÇHC piyasa ekonomisi uygulamayan ülkeler olarak değerlendirildiğinden Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr miktarı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

             (2) Vietnam ve ÇHC için ihraç fiyatı olarak hem ihraç faturalarında belirtilen fiyatlar, hem de resmi ithalat istatistiklerinde yer alan veriler kullanılmıştır.

             (3) Normal değerler ile ihraç fiyatlarının aynı ticari aşamada karşılaştırılmasını teminen CIF ithal fiyatları sigorta ve navlun gideri düşülerek FOB aşamasına getirilirken, ihraç faturalarında yer alan FOB değerler için bir ayarlama yapılmamıştır. Hesaplanan FOB değerler, ihracatçıların lehine olmak üzere, fabrika çıkış aşaması fiyatları olarak kabul edilmiştir.

             (4) Normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması yoluyla ÇHC ve Vietnam için hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

             Zarar ve nedensellik iddiası

             MADDE 5 – (1) Şikayet konusu ülkelerden yapılan ithalat 2004-2006 yılları ile 2006 yılının Temmuz ve 2007 yılının Haziran ayları arasını kapsayan 12 aylık dönem için incelenmiştir. Söz konusu dönemde Vietnam’dan yapılan ithalatın önemli ölçüde arttığı, ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının azaldığı tespit edilmiştir.

             (2) Aynı dönemde, iç pazardaki büyümeyle Vietnam’ın yurtiçi pazar payının önemli ölçüde arttığı, ÇHC’nin pazar payının azaldığı, yerli üretim dalının ise payının aynı seviyede kaldığı tespit edilmiştir. ÇHC’nin payının düşmesinin temel nedeninin Vietnam’dan yapılan ithalat olduğu değerlendirilmiştir.

             (3) Şikayete konu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının incelendiği 2005-2006 yılları ile 2006 Temmuz - 2007 Haziran arasındaki 12 aylık dönemde, Vietnam ve ÇHC’den yapılan ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.

             (4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan inceleme sonucunda dampingli olduğu iddia edilen Vietnam ve ÇHC menşeli şikayet konusu ürünün ithalatının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.  

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 17/12/2007 tarihinde Vietnam ve ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı emsal ülkenin seçimi              

             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada Vietnam ve ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

             (2) Ancak, Vietnam veya ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formu ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçı ve söz konusu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların, soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunmaları halinde kendilerine soru formu gönderilecektir.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, formun gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in      8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

             Madde 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve söz konusu geçici önlem veya kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel:   +90-312-204 77 18 / 212 87 52 

             Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: ozdoganas@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.