31 Aralık 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26743 (2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (MAKÜSAM): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı ve çalışma alanları

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversite, sanayi çevre ve toplum ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek için bilimsel araştırmalar yapmak, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hedeflerini ve ilgi odaklarını belirlemek, bunlarla ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.

             (2) Merkezin çalışma alanları şunlardır;

             a) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek,

             b) Burdur ili ve çevresi ile ilgili geleceğe yönelik projeler üretmek ve kurumlaşmanın çevresel boyutlarını oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak,

             c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak,

             ç) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,

             d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

             e) Yayın enformasyon faaliyetini geliştirmek,

             f) Bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.

             Yönetim organları

             MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

             Müdür  ve müdür yardımcıları

             MADDE 6 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve  Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

             (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla, Üniversitedeki  öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır.

             a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra süresi içinde Rektörlüğe sunmak, uygulamak,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             c) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

             ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu  birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları  Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

             c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

             ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.