31 Aralık 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26743 (2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KELKİT HAVZASI ARAŞTIRMALAR

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 24/11/2004 tarihli ve 25650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kelkit Havzasında sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, konu ile ilgili disiplinler arası çalışmalar yapılması, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla model oluşturulması ve oluşturulan bu modelin havza sınırları dışında kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulan Gaziosmanpaşa Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezinin çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Havzada, tarım ve orman, sosyo-ekonomi, üretim, yer bilimleri, çevre ve eğitim sorunları, halk sağlığı, şehir planlama, tarih, kültür, turizm ve ekoloji konuları öncelikli olmak üzere bölgenin sürdürülebilir gelişmesine yönelik her alanda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak; sorunların çözümü için öneriler geliştirmek; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre talepleri halinde Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; çevresel etki değerlendirme raporları ve bilimsel raporlar vermek; teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması ve uygulanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek,"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 12 – Merkez Müdürü; Üniversitede Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda tam gün statüsünde çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektör, görev süresi dolmadan Merkez Müdürünü görevden alabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesi halinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Merkez Müdürü görev başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır; vekalet süresi altı ayı aşamaz."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Personel İhtiyacı

             MADDE 14 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.