31 Aralık 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26743 (2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca serbest çalışan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesi ile elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinin mesleki esaslarını, ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini sağlamak, ürün ve hizmetlerin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetleri en az ücretlerinin uygulanması ile meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, serbest elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşları mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirerek gerekli olan kayıtların tutulmasını sağlamaktır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Yönetmelik, serbest çalışarak elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetleri üreten elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile başka üretim birimleri içinde de olsa bu hizmetlerin gerçek veya tüzel kişi, kuruluş ve işyerleri ile bunların ürettikleri elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerine ilişkin esasları kapsar."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Serbest Müşavir Mühendis: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiyle bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerini,"

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (k), (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

             "c) EM: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,"

             "e) EMH: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği hizmetlerini,"

             "f) EMP: Elektrik ve/veya Elektronik Projelerini,"

             "k) BM: Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

             l) BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

             m) 1 kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler: 30/1/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki etkin değeri 1000V’un üstünde ve 1000V’un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V’un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,

             n) 1 kV Altı Tesisler: 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V’un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,

             o) Transcript İnceleme Komisyonu: EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonu,"

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 5 nolu alt bendi ile (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "5- TUS ile Elektrik Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetlerini üstlenmemeleri koşuluyla, ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM’lere,"

             "b) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM-BT Belgesi alma koşulunu sağlayamayan tüzel kişiliklerde ortak ya da ücretli olarak çalışmakta olan EM’lere, TUS ile Elektrik Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetlerini üstlenmemeleri koşuluyla, bağlantı içinde oldukları firma tarafından yapımı üstlenilen işlere ait her EMH için, EMO tarafından SMMH Belgesi düzenlenir.

             Yapılan işi belgelendirme esası vardır."

             "g) EMO ve/veya TMMOB üyelerinin oluşturduğu şirket ortaklıklarında, ortaklardan en az birinin EMO’dan ve/veya üyesi bulunduğu Odasından SMM Belgesi veya serbest çalıştığını belgeleyen belge almış olması koşulu aranır.  Şirket merkezlerinde SMM Belgeli EM bulunmayan sermaye şirketlerinin şubelerinde çalıştıracakları EM’lere SMM belgesi düzenlenmez."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (i) bendinden sonra gelmek üzere (j) bendi eklenmiştir.

             "f) İlk defa belge çıkartacak EM’ler için, EMO Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından düzenlenen ilgili seminere katılmış ve Yetkilendirme Belgesi almış olması,"

             "h) EM, BM ve BMM’lerin diploma unvanlarına göre;

             1- 1kV üstü ve 1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM’lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             2-  1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             3-  Asansörlerle ilgili SMM hizmetlerini yürütecek EM’lere Asansör SMM belgesi,

             4-  Bilgisayarla ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BM’lere Bilgisayar SMM belgesi,

             5-  Biyomedikal ile ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BMM’lere Biyomedikal SMM belgesi,

             6-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             7-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındaki EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             8-  Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; SMM belgesinin belirlenmesi için transcript inceleme komisyonu tarafından transcript istenir. Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri’nin trascriptinde "yüksek gerilim tekniği", "elektrik makinaları", "elektrik tesisleri" (koruma, üretim, iletim, dağıtım’dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri’ne Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             düzenlenir."

             "j) 21/12/2005 tarihinden önce SMM belgesi almış olan EM’lerden,

             1- Önceki belgesi Elektrik SMM olan EM’lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi;

             2- Önceki belgesi Elektronik SMM olan EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi,

             düzenlenir."

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.