31 Aralık 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26743 (2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİNDE (SHY-1) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinin (SHY-1) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.

             "hh) Yönetici personel: Uçuş eğitim ve tip intibak eğitim organizasyonlarında görevli ve Yönetici Bilgi Onay Formları SHGM tarafından onaylanmış genel müdür, eğitim müdürü, kalite sorumlusu, baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmenini"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "(5) Personel Lisanslandırması konulu ICAO Ek-1’deki dil gereksinimlerine paralel olarak, 5/3/2008 tarihinden itibaren, lisans başvurusunda bulunanlar veya lisans sahipleri, telsiz haberleşmelerinde kullanılan dilde konuşma ve anlama yeteneğini göstermelidir. Sağlanması gereken dil yeterliliği, ICAO dil yeterliliği derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye (seviye 4) olmalıdır.

             (6) Telsiz haberleşmesinde kullanılan dil normal olarak uçuş yapılan hava sahasındaki yer istasyonunca kullanılan dil veya İngilizce olabilir.

             (7) Mevcut ölçme ve değerlendirme metodlarına bağlı olarak SHGM, 5/3/2008’ten önce lisans sahibi olanlardan İngilizce ve/veya diğer dillerde telsizle haberleşme yetkisi olanlara, ilgili dilde operasyonel seviye (seviye 4)’de dil yeterliliği verebilir ve lisanslarına işleyebilir.

             (8) Dil yeterliliği konusundaki eğitim, sınav ve buna ilişkin diğer uygulamaların usul ve esasları SHGM tarafından belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(6) Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, JAR FCL 3 ve SHT-3 hükümlerine göre belirlenir.

             (7) Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, klinik olarak gerekli olan durumlarda SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri veya SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş tabipleri tarafından azaltılabilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (j) ve (k) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(j) (XIII) Dil yeterliliği seviyesi ile sağlık sertifikasında bulunan gözlük kullanma zorunluluğu ve benzeri kısıtlayıcı şartlar ve SHGM tarafından gerekli görülen ya da ICAO veya JAA kurallarınca yazılması gerekli diğer ayrıntılar.

             (k) (XIV) Doğum tarihi ve yeri"

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

             "c) SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak.

             ç) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.

             "g) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             "f) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(4) JAA üyesi başka bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir tip/sınıf yetkisi; güncel olması, en son yapılan temdit veya yenilemenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olması ve uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 72, 73 ve 74 üncü maddelerindeki gereklilikleri karşılaması koşuluyla JAR FCL lisansına transfer edilir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.

             "ğ) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek."

             MADDE  10 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 153 – (1) Eğitime kabul edilen bir öğrenci, eğitimini aldığı lisansa uygun sağlık sertifikası sahibi olmalı ve  bu Yönetmeliğin 24 ncü maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı alma şartlarını sağlamalıdır.

             (2) Eğitime kabul edilen öğrenci SHGM tarafından onaylandığı şekilde FTO tarafından istenilen kabul gereksinmelerini karşılamalıdır.

             (3) Ön şartları taşımayanların bir kurs yada eğitime kabulünden doğacak her türlü sorumluluk FTO’ya aittir."

             MADDE 11 – Aynı yönetmeliğe 170 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "İdari yaptırımlar

             EK MADDE 1 – (1) SHGM tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, sivil havacılık personeli, eğitim organizasyonu yönetici personeli veya yetkililerinden bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanlara aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır;

             a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarının, bu Yönetmelikte, ICAO veya JAA dokümanlarında belirlenen asgari yeterliliklerin tamamının veya bir kısmınının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, eğitim yetkileri uygun hale getirilinceye kadar askıya alınır, üç ay içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de iptal edilir.

             b) SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim organizasyonları, yetkili kılındıkları eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri en az bir ay süre ile askıya alınır, bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı iptal edilir.

             c) Bu Yönetmelik esaslarına göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarında yapılması planlanan yönetici personel değişikliğinin en az 10 gün önceden SHGM’nin onayına sunulmaması, ayrılan bir yöneticinin en fazla 10 gün içinde SHGM’ye bildirilmemesi, ayrılan bir yönetici personelin yerine en fazla 15 gün içinde atanacak yeni yönetici personelin SHGM’nin onayına sunulmaması halinde eğitim organizasyonunun yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, üç ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde de iptal edilir.

             ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir.

             d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin SHGM tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az altı ay süreyle, ikinci kez iptalinde iki yıl süre ile, üçüncü kez iptali halinde ise süresiz olarak havacılık işletmelerinde veya eğitim organizasyonlarında yönetici personel olarak görev alamaz.

             e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotlar, Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bulunmaları halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları yedi günden üç aya kadar askıya alınır, bir yıl içerisinde üçüncü kez olması halinde ise pilot lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

             f) Bu Yönetmeliğin 85 ve 86 ncı maddelerine göre yetkilendirilen uçuş öğretmenleri Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde ilkinde yazılı olarak ihtar edilir, tekrarı halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri üç aydan bir yıla kadar askıya alınır, üç yıl içerisinde üçüncü kez olması halinde ise öğretmenlik  yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

             g) Bu Yönetmeliğin 115 ve 116 ncı maddelerine göre yetkilendirilen kontrol pilotları, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde, ilkinde yazılı olarak ihtar edilir, tekrarı halinde SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre kontrol pilotluğu yetkileri üç aydan bir yıla kadar askıya alınır, üç yıl içerisinde üçüncü kez olması  halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

             "(3) Bu yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartı yerine getirmeden çok pilota sertifikalı uçaklarda birden fazla tip yetkisi alan lisans sahiplerinin tip yetkileri,  en son aldıkları veya kullanmakta oldukları geçerli yalnız bir tip ile sınırlandırılır."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesinde yer alan "31/12/2007" tarihi "31/12/2008" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                            Tarihi                                                               Sayısı

6/6/2006

26190

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                  Tarihi                                                           Sayısı

1 -

18/4/2007

26497