30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13048

             Ekli “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 15816 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                        M. Z. ÇAĞLAYAN                       F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı               Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Miktar ve sevkiyat

             MADDE 1 – (1) İI ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilecektir.

             (2) 2008 yılında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacaktır.

             Görevlendirme

             MADDE 2 – (1) CIF satış esasına göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu genel müdürlüklerince belirlenecek sevkiyat noktalarından valiliklere gönderilecek kömürler, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecektir.

             (2) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürleri, ana statüsüne göre, ülke genelinde yerli kömür üretimi yapan üreticilerden de temin edebilecek ve kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlayacaktır.

             (3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile taşınacak kömürlere, bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup ilgili kuruluşlar, TCDD ile öncelik ve taşıma konusunda protokol yapacaklardır.

             Organizasyon

             MADDE 3 – (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacaktır.

             (2) Kömürlerin teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.

             (3) Dağıtılacak kömürün niteliği Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.

             Vergi ve harçlar

             MADDE 4 – (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) adı geçen kuruluşlar tarafından ödenecektir.

             Görev zararı

             MADDE 5 – (1) CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev zararları 2009 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından yukarıdaki kuruluşlara ödenecektir. Kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için üçer aylık dönemler halinde 2008 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme yapılacaktır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.