30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13046

             Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 56490 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE

SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR

             Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

             MADDE 1 – (1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olarak, 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             (2) Bankaca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2008 yılına devreden kredilere de 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             (3) Bankanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe ve Gazimagusa şubelerince, esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli, diğer şartları Banka tarafından belirlenmek üzere 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kullandırılacak kredilere de bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             (4) Bankanın, bu Kararın uygulanması sonucunda cari faiz ile gösterge faiz arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları bu Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             Gelir kayıplarının karşılanması

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında oluşacak aylık toplam gelir kayıpları, Banka tarafından Hazine Müsteşarlığına bildirilmesini müteakiben, Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             (2) Banka, bu Kararın uygulanmasında, 5 inci maddede belirtilen tutarın aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

             Gösterge faiz oranı

             MADDE 3 – (1) Gösterge faiz oranı, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının %65'i kadar olacaktır.

             Gelir kayıplarının tespiti

             MADDE 4 – (1) Banka, bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında doğacak gelir kayıplarına ilişkin olarak Hazinece yapılan avans ödemelerini gelir kaybı hesabında izler ve bu hesabın hareketlerini, yapılan işlemler ile gelir kaybı hakkında tahminini aylık bazda Hazine Müsteşarlığına bildirir.

             (2) Bu Karar kapsamında yapılan işlemler ve oluşan gelir kaybı, yapılan avans ödemeleri ile birlikte Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine ve Banka kayıtlarında esas alınır, ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Ödenek

             MADDE 5 – (1) Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, öncelikle 20/12/2006 tarihli ve 2006/11448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması için 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 07.82.31.00.04.1.1.00.1.05.1.3.04 tertibinden ayrılan ve İç Ödemeler Muhasebe Birimi emanet hesaplarında bekleyen tutarın bu Karar hükümleri çerçevesinde avans olarak Bankaya ödenmesi suretiyle karşılanır. Söz konusu tutarın yeterli olmaması halinde ihtiyaç duyulan finansman 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu Kararın uygulaması için ayrılan ödenekten karşılanır.

             Diğer hükümler

             MADDE 6 – (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

             (2) Vadesinde ödenmeyen kredilere, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz.

             (3) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.