30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13045

             Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 56491 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

 

             Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

             MADDE 1– (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

 

                                                                                                                                             UYGULANACAK

                                                                                                                                             İNDİRİM ORANI

KREDİ KONULARI                                                                                                           (%)          

                                                                                                                              

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)                                                                        60

 

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)0                                                                                          60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                                                                 60

 

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM,

FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)                                                                         60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)                                                               50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                                                 50

 

AR-GE

Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                                                                   40

 

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                                                                             60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)                                          40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)                                           40

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)                                                                 60

Arıcılık (işletme)                                                                                                                   40

Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                     60

 

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL

ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)                                                                                                    60

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)                                                                                        60

                                                                                                                              

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                           50


TARIMSAL SULAMA

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri                                                                         100

(damla sulama, yağmurlama sulama)

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)                                                 60

 

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)                                         30

 

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                40

 

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)                                    50

 

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                             40

 

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                                                                  25

 

             (2) TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

 

             (3) Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 1.500.000 YTL, kontrollü örtüaltı tarımı konusunda azami 750.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL’ye kadar kredi açılabilir.

 

             (4) En az 5 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek bir tüzel kişilik oluşturması halinde yukarıda belirtilen kredi sınırları her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınır.

 

             (5) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde 5 yılı, münhasıran sertifikalı meyve fidanı kullanılarak meyve bahçesi tesisine yönelik yatırım kredilerinde ise 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

 

             (6) Tarımsal sulama konusunda münhasıran T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kredi kullandırılacaktır.

 

             Gelir kayıplarının karşılanması

             MADDE 2 – (1) Banka ve TKK’nin bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

 

             (2) Avans ödemeleri, Banka ve TKK’nin, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına, bu Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

 

            


             Gelir kayıplarının tespiti

             MADDE 3– (1) Bu Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

            

             Karardan yararlanamayacak olanlar

             MADDE 4– (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere, Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

 

             Diğer hükümler

MADDE 5– (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

 

             (2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nin usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nin tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

            

             Yürürlük

             MADDE 6– (1) Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 7– (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.