30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/13032

             Ekli “Perakende Elektrik Satış Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/10/2007 tarihli ve 8566 sayılı yazısı üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                              Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 – 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış geçiş dönemi "TEDAŞ Geneli 2007 Yılı Fonsuz Tarifesi" tablosunda yer alan tek zamanlı nihai tüketici fiyatlarında sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma abone gruplarında % 10, mesken ve ticarethane abone gruplarında % 15 oranında artışa tekabül edecek şekilde belirlenen ekli perakende satış tarifeleri 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

             MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Cetveli İçin Tıklayınız