30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/13010

             Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13/12/2007 tarihli ve 4620 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                             N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                          B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                         Millî Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                              M. M. EKER                              F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK

RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ

ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

             Havuz tarafından teminat altına alınacak ürünler ve riskler

             MADDE 1 – (1) Bitkisel ürünler için, dolu ana sigortası teminatı ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ve deprem ek teminatları paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (2) Seralar için dolu ana sigortası teminatı ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum, deprem ve taşıt çarpması ek teminatları paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (3) Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (4) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (5) Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigorta edilmez. Bu şekilde Havuz tarafından sigorta edilmeyen riskler Havuz kapsamı dışında kabul edilir.

             Prim desteği

             MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için,  2008 yılında, sigorta priminin %50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

             Cezai yükümlülükler

             MADDE 3 – (1) Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan veya düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsilen geri alınır.

             (2) Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan üreticiler bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.