30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

YÖNETMELİK

             Ağrı Dağı Üniversitesinden:

AĞRI DAĞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı Dağı Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı Dağı Üniversitesinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/hazırlık sınıflarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) AL: Alt limiti,

             c) Ara sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavı,

             ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

             d) Ders kredisi: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir, yıl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi, yıl sisteminde ise iki kredi saati,

             e) DKL Değerlendirmeye katma limitini,

             f) Ek sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla verilen iki sınav hakkını,

             g) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

             ğ) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

             h) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavları,

             ı) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

             i) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavı,

             j) Dekan: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

             k) Dekanlık: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıklarını,

             l) Müdür: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

             m) Müdürlük: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

             n) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

             o) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

             ö) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

             p) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

             r) Rektörlük: Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörlüğünü,

             s) Rektör: Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörünü,

             ş) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

             t) Senato: Ağrı Dağı Üniversitesi Senatosunu,

             u) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkını,

             ü) Üniversite: Ağrı Dağı Üniversitesini,

             v) Yarıyıl veya yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl veya yıl sonunda yapılan sınavı,

             y) Yüksekokul: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı dört yıllık yüksekokul ve iki yıllık meslek yüksekokullarını,

             z) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

             Öğrenci işleri

             MADDE 5 – (1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda ilgili yönetim kurulları yetkilidir.

             (2) Üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri; merkezde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, merkez dışı birimlerde ise ilgili dekanlık veya müdürlüklerce yürütülür.

             Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

             MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan, bir yıl yirmisekiz haftadan az olmaz.

             (2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

             (3) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin yetkili kurullarının teklifi ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

             MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıtlarda aşağıdaki şartlar aranır:

             a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

             b) Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,

             c) Kayıt için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak.

             (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci başvurusunu kendisi yapar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

             (3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler diploma da dahil iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

             Öğrenci katkı payı

             MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunca her yıl tespit edilen miktarlar üzerinden alınır.

             Ders kayıtları

             MADDE 9 – (1) Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki beş iş günü içinde yapılır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl veya yılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

             (2) İlgili mevzuata göre belirlenen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işleminden öğrenci sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı, Eğitim-Öğretim Programları, Uygulama ve Stajlar ile

Dersler ve Devam Zorunluluğu

             Yabancı dil hazırlık sınıfı

             MADDE 10 – (1) İlgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarındaki uygulama esasları fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenir.

             Öğretim programları, uygulama ve stajlar

             MADDE 11 – (1) Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları; öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce bilim ve ana bilim dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir ve konu ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

             (2) Her programdaki toplam kredi miktarının, ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda en fazla 96 saat, dört yıllık programlarda ise en fazla 140 saat olması gerekir Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi toplamı bu sınırlamanın dışında tutulur. Öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması, staj ve bitirme çalışmasından oluşur.

             (3) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (4) Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır (0) olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç, her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında; yarıyıl sisteminde teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar, yıl sisteminde iki katı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için; yarıyıl sisteminde haftalık ders saatinin yarısı kadar, yıl sisteminde ise haftalık ders saati kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, yarıyıl sisteminde o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıl sisteminde ise, o dersin haftalık teorik saatinin iki katı ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

             (5) Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı; yaz okulu hariç en az 10 kredi saat, bir yıldaki ise en az 20 kredi saattir.

             Zorunlu ve seçmeli dersler

             MADDE 12 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türlüdür. Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

             (2) Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

             (3) Seçmeli dersler; meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %10’unu aşamaz.

             (4) Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri; ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

             (5) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus gibi anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak; yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır ve bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dökümü (transkript) verilir.

             Ortak zorunlu dersler

             MADDE 13 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

             Ders alma ve ders bırakma

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl başında, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Fakültelerde ve dört yıllık yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi miktarı 25, paket program uygulayan birimlerde 27 kredi, meslek yüksekokullarında 33 kredi saati geçmemek üzere ilgili kurullarca belirlenir. Bu kredi sınırları tekrar dersi olan veya AGNO’su 2.50’nin altında olan öğrencilere üst yarı yıllardan ders alma hakkı vermez. Kredi hesabı, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılır ve kredi hesabında ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam krediden sayılmayan dersler dikkate alınmaz. Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz.

             (2) Meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alır. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alır. Bu şekilde alınan derslerin ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından belirlenir.

             (3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan/yıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alır. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

             (4) Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

             Derslerden muafiyet

             MADDE 15 – (1) ÖSS’ye girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 16 – (1) Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilan edilir.

             (2) Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

             (3) İçinde bulundukları yarıyıl veya yılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptırılamaması halinde geçen süre, azami eğitim-öğretim süresi içerisindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Sınavlara İlişkin Esaslar

             Sınavlar

             MADDE 17 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz.

             (2) Öğrenciler; yarıyıl veya yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl veya yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl veya yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği yetkili kurullarca karara bağlanır. Fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda, ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %50-%70, yarıyıl veya yıl sonu sınavının etkisi ise %30-%50 aralığında olur. Meslek yüksekokullarında ise; ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %50, yarıyıl veya yıl sonu sınavının etkisi ise %50’ dir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

             (3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin; puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

             (4) Yarıyıl veya yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl veya yıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir.

             (5) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda en az iki, yılda ise en az dört ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir. Yarıyıl veya yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

             b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

             c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşıldığı sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanır. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında (F) notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.

             ç) Ek sınav: 2547 sayılı Kanunda verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere; sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki kapsam ve koşullarda iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını, 2547 sayılı Kanunla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanır. Uygulamalı ve uygulaması olmayan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

             d) Mazeret sınavı: Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavları; ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanır.

             e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senato tarafından belirlenir.

             f) Mezuniyet sınavı: Son yarıyılda/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere, son iki yarıyıl/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

             Sınav programları

             MADDE 18 – (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az onbeş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilmez. Milli ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

             Başarı durumlarının ilanı

             MADDE 19 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili birim başkanlığınca dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar dekanlıkça veya müdürlükçe duyurulur.

             (2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

             Sınav evrakının saklanması

             MADDE 20 – (1) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da bölüm-anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Dekanlık veya müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 21 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

             Sınavlarda kopya

             MADDE 22 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği anlaşılan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve bu öğrenci hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim Öğretim

Süresi ve Ek Süreler

             Başarı notu

                MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

             (2) Yarıyıl/yıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşan yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile bu çalışmalara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre yetkili kurullarca belirlenir.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı, ilgili kurullarca belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken değerlendirmeye katma limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 25’i geçemez. DKL, uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ayrıca, kesin kalma-koşullu geçme sınırı (F-DD) olanlar için, belirlenmiş alt limit (AL)’de gözönüne alınır. Ham başarı puanları, AL’nin altında kalan öğrenciler, (F) olarak değerlendirilerek başarısız sayılır. Ancak, puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri, 35-25 arasında olmak şartı ile fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenir.

             (2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl/yıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’yi ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) bölüm/anabilim dalı başkanlığına sunar. Yarıyıl/yıl sonu başarı notları Dekanlık/Müdürlük tarafından ilân edilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

             (3) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

             (4) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

             a)   Sözel                                                  Harf Notu                   Ağırlık Katsayısı

                   -Pekiyi                                                  AA                                   4.00

                   -Pekiyi                                                   BA                                   3.50

                   -İyi                                                        BB                                   3.00

                   -İyi                                                        CB                                   2.50

                   -Orta                                                      CC                                   2.00

                   -Orta                                                      DC                                   1.50

                   -Başarısızlık sınırında                           DD                                   1.00

                   -Başarısız                                                F                                     0.00

                   -Muaf                                                     M                                      _

                   - Geçer                                                    G                                       _

                   -Devamsızlık                                          D                                       _

             b) Bunlardan;

             1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

             2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

             3) (M) notu; bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSS’ye yeniden girerek veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

             4) Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

             5) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da (M) notu verilir.

             6) (G) notu, ortak zorunlu dersler için kullanılır.

             7) Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler, AGNO’nun hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

             8) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.

             Ağırlıklı genel not ortalaması

             MADDE 25 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin fakültede/yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtildiği şekilde çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

             Başarısızlık durumu

             MADDE 26 – (1) Başarısız öğrenciler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

             a) Başarı baraj notu en az 2.00’dir, en son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, üst yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri, AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde, başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilir. Danışmanlar; öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

             b) Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl/yıl sonunda o zamana kadar olan AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilmez.

             Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

             MADDE 27 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere; bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine; not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan, başvurmaları halinde, her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınır. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (3) Ek süre kullanan veya ara sınıflarda ilgili yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca belirlenir.

             (4) Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; kayıt dondurma süreleri hariç, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmadan, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Yatay ve Dikey Geçişler, Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 28 – (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile de kayıtları silinir:

             a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak,

             b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak,

             c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak,

             ç) 2547 sayılı Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak,

             d) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını kanuni süresi içinde yatırmamış olmak,

             e) 2547 sayılı Kanunda öngörülen diğer hallerde.

             Mazeretler

             MADDE 29 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

             a) Öğrencilerin; Üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olması,

             d) Ekonomik nedenlerle, ilgili yönetim kurullarınca izinli sayılarak öğrencinin eğitim- öğretimine ara vermiş olması,

                e) Öğrencinin tutukluluk hali,

             f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

             ğ) Fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

             Mazeretlerle ilgili işlemler

             MADDE 30 – (1) Fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilecek mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

             a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur.

             b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazeretli geçen süre (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz,

             c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır,

             ç) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

             Kayıt dondurma

             MADDE 31 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın/yılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak, bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrencilerin başvurularını ders kayıt süresi içinde yapmaları gerekir. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır uygulanmaz. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

             İzin ve görevlendirme

             MADDE 32 – (1) Öğrenciye eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

             (2) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

             (3) Fakülte/yüksekokul ile ilgili kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 33 – (1) Öğrencileri ilgilendiren her türlü tebligat, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise ilan tahtasına asılmak suretiyle yapılır.

             (2) Fakülteye/yüksekokula kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu söz konusu yükseköğretim kurumunun ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

             (3) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler.

             Yatay ve dikey geçişler

             MADDE 34 – (1) Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

             MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilir. Geçişlerle ilgili esaslar, fakülte ve yüksekokulların ilgili kurullarınca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet ve Diplomalar

             Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı

             MADDE 36 – (1) Çift ana dal programında bölümün/programın öğrencileri; lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilir.

             (2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilir.

             (3) Çift ana dal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Mezuniyet tarihi

             MADDE 37 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder.

             Diplomalar ve verilme koşulları

             MADDE 38 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler; istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın derslerinden açılacak olan dersleri, öğrenim harcını yatırmak koşuluyla ve öğrencilik haklarından yararlanmadan tekrarlar.

             (2) Son yarıyıl/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyıl/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

             (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

             (4) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

             (5) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 39 – (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, merkez dışında ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurur. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği diploma isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

             Dışardan ders izleme

             MADDE 40 – (1) Fakültelerdeki/yüksekokullardaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilir.

             Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders almaları

             MADDE 41 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, gerekli koşulları yerine getirerek, Üniversitede ders alabilir. Bu öğrencilere, ders kaydı yaptırdıkları fakülte veya yüksekokulla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu durumdaki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

             Eğitim fakültelerinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programları

             MADDE 42 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim fakültelerinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının öğrencileri de, bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre eğitimlerini sürdürürler.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Atatürk Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Ağrı Dağı Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksekokullara, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler; istekleri halinde mezuniyet belgelerini veya diplomalarını Atatürk Üniversitesinden alabilir.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörü yürütür.