30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

YÖNETMELİK

             Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PESONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/12/2007 tarihli ve 26721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3) Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman, Başmühendis, Çözümleyici, Programcı pozisyonlarında fiilen 2 yıl süre ile görev yapmış olmak,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "(g) bendinde" ibaresi " (f) bendinde" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.