30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

YÖNETMELİK

             Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TARAFINDAN DESTEKLENEN VEYA YÜRÜTÜLEN BİLİM VE

TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

             b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

             c) Bilim Merkezi: Her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan deneysel ve uygulamalı merkezleri,              

             ç) Çağrı: Program kapsamında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere yerine göre yapılan proje ilanı, duyurusu veya davetini,

             d) Çağrı Dönemi: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı uygulama planı çerçevesinde, destek çağrısına çıkılması öngörülen zamanları,

             e) Daire Başkanlığı: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığını,

             f) Danışma Kurulu: Bilim ve toplum ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu,

             g) Etkinlik: Bu Yönetmelikte belirlenen amaçları gerçekleştirmek için TÜBİTAK ve varsa işbirliğinde bulunulan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen kamp, yarış, web sitesi, basılı veya görsel yayınlar, multimedya ürünleri, oyuncak/eğitim setleri gibi araç ve çalışmalara ilişkin faaliyetleri,

             ğ) Müdürlük: Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğünü,   

             h) Program: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Stratejik Planı çerçevesinde, destek çağrısına çıkılması öngörülen öncelikli konu başlıklarının her birini,

             ı) Proje: Kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş olan ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere desteklenmesine karar verilen bilim merkezi kurulumu ve sergileri, doğa eğitimleri, bilim kampları, eğitim programları ve benzeri çalışmaları,   

             i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu   

             ifade eder."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müdürlük

             MADDE 4 – (1) Müdürlük, Daire Başkanlığına bağlı olup Müdür, Bilimsel Programlar Uzmanı ve destek personelinden oluşur.

             (2) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemlerden; Müdürlük, Daire Başkanlığına; Daire Başkanlığı ise Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, 6 ncı maddesinin birinci, 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve Geçici 2 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Grup" ibareleri "Müdürlük", 15 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Grubun" ibareleri "Müdürlüğün" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – (1) Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte süresi içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulur."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Proje önerilerinin, çağrı programına has yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi esastır. Bu kapsamda her bir çağrı için kullanılacak değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur."

             "(2) Ön inceleme sonrasında, ön incelemeyi geçen projelerin yürütücülerinin gerektiğinde sunum yapmaları istenebilir."

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2006

26315