30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/13005

             Ekli “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/12/2007 tarihli ve 46475 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                             M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                             K. UNAKITAN                               H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI

HAKKINDA KARAR

 

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi (%)

2926.10.00.00.00

Akrilonitril

Ton

145.000

0

 

             Uygulama

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı eşya kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

             İthal lisansı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)'nca ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

             Usul ve esaslar

             MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar, 31/12/2008 (31/12/2008 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.