29 Aralık 2007 Tarihli ve 26741 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanlığı ile Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

— Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

— Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

— 2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

— Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2007/1)

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret: 2007/2)

— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/32, K: 2007/3 Sayılı Kararı (22/2/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95, K: 2007/5 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/148, K: 2007/16 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik, Yapan 22/12/2005 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/39, K: 2007/53 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2007 Tarihli ve 5594 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar