27 Aralık 2007 Tarihli ve 26739 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12966  Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

—   Ağrı Dağı Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

— 2007 Yılı Kasım Ayında Re’sen Kapatılan Belgelerin Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/53, K: 2007/61 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)