27 Aralık 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26739

YÖNETMELİK

Ağrı Dağı Üniversitesinden:

AĞRI DAĞI ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ağrı Dağı Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,

             b) Birim Yönetim Kurulu: Ağrı Dağı Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü yönetim kurulunu,

             c) Rektör: Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Senato: Ağrı Dağı Üniversitesi Senatosunu,

             d) Üniversite: Ağrı Dağı Üniversitesini,

             e) Üniversite Yönetim Kurulu: Ağrı Dağı Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Yaz okulunun amacı

             MADDE 4 – (1) Yaz okulu; Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim-öğretim kapasitesini artırmak, ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) düşük öğrencilere notlarını yükseltmek, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilmek imkanı sağlamak, aynı zamanda yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen ek bir eğitim-öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

             Akademik takvim

             MADDE 5 – (1) Yaz okulunun akademik takvimi; bahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde, ön lisans ve lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun, lisansüstü dersler için ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

             Öğretim süresi

             MADDE 6 – (1) Yaz okulunun öğretim süresi yedi haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği şekilde hesaplanır.

             Derslerin açılması

             MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak lisans ve ön lisans dersleri fakültenin/yüksekokulun; lisansüstü dersleri ilgili enstitünün ilgili bölümünün, ayrıca dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine ilgili fakülte/yüksekokul veya enstitü kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, dersin açılıp açılmayacağı belirlenir.

             (2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az yirmibeş olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersle ilgili olarak başka şube açılabilir. Zorunlu hallerde, ders açılması için gerekli olan en az öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulunca değiştirilebilir.

             (3) İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılmaz.

             (4) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli derslere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir.

             (5) Üniversite birimlerinin öğretim programlarında yer alan bütün dersler, verilmesi gerekli olan güz veya bahar yarıyıllarında bir kez açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenmez.

             Ders alma

             MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Birimlerle ilgili mevzuata göre başarılı olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait dersleri de yaz okulunda alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

             (2) Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci, toplam en çok 10 kredilik ders alabilir; ancak bir dersin kredi saatinin 10’un üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ait dersleri yaz okulunda alamaz.

             (3) Üniversite öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi şartıyla faydalanabilir.

             (4) Yaz okulunda açılan derslere, diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

             Kayıt işlemleri

             MADDE 9 – (1) Yaz okulunda kayıtlar dersler başlamadan önce yapılır. Dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

             (2) Yaz okulundan önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramaz.

             Başarı durumu ve değerlendirme

             MADDE 10 – (1) Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerin tabi olduğu esaslara göre yapılır.

             (2) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

             (3) Yaz okulunda mazeret sınavları açılmaz. Yaz okulu sınav döneminde ek sınav hakkı da kullanılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, istekleri halinde diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz okuluna devam edebilirler.

             (4) Yaz okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, takip eden öğretim yılı mezunları ile birlikte değerlendirilerek belirlenir.

             (5) Yaz okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücret

             MADDE 11 – (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre ücret alınır.

             (2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitü yönetim kurulları kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörü yürütür.