27 Aralık 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26739

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12966

             Konut edindirme yardımı hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine teslimine ilişkin sürenin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 29/11/2007 tarihli ve 52889 sayılı yazısı üzerine, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                          M. Z. ÇAĞLAYAN                           H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı V.                      Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

30/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12966 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – (1) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık süre, 30/11/2007 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.

             MADDE2 – (1) Bu Karar 30/11/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.