26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26738

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "b) Doktora programlarına başvuracak adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği,  Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Doktora programına; yüksek lisans diplomasıyla başvurularda 55, lisans diplomasıyla başvuranlarda 70 standart ALES puanından az olmamak koşuluyla hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Bu programa öğrenci kabulünde, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz."

         MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         "b) Öğrencilerin alacağı derslerin toplam 7 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok 12 kredilik ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Yüksek lisans öğrencilerinin, kredili derslerin içerisinden en az bir dersi; proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç, İngilizce olarak okumaları gerekir."

           MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "b) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programına yüksek lisans ile kabul edilenlerin en az bir, lisans diploması ile kabul edilenlerin en az iki dersi; kredili dersler içerisinden proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç, İngilizce olarak okumaları gerekir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "EK MADDE 4 – Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir. Bu programlar; öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programlarıdır.

            Öğretmen atamalarında kabul edilen alanlardan mezun olan tezsiz yüksek lisans mezunu öğrencilere, ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.

            Bu programların giriş ve mezuniyet şartları ile yürütülmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından  tespit edilen esaslara göre yürütülür."

           MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.