26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26738

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında verilecek eğitimin amaç, kapsam, uygulama, sınavlar ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) CPE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Proficiency Exam Sınavını,

             b) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam Sınavını,

             c) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate Exam Sınavını,

             ç) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfını,

             d) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını,

             e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             f) Rektör/Rektörlük: Üniversite Rektörünü/Rektörlüğünü,

             g) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ğ) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             h) Üniversite: Çankaya Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Öğrenim süresi

             MADDE 5 – (1) Normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan İngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim takvimi, her yıl Senato tarafından onaylanır ve akademik takvimde yer alır.

             İngilizce yeterlik sınavı ve muafiyet

             MADDE 6 – (1) Lisans ve meslek yüksekokulu programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim-öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin takip edecekleri eğitim-öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Hazırlık Sınıfı tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı notu ham nottur. Ham notun başarı notuna dönüştürülmesi, Hazırlık Sınıfı Müdürünün de katılacağı bir komisyon tarafından Rektörlükçe yapılır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrenciler hiç dil bilmeyenlerle aynı seviyede kabul edilir ve aynı sınıflara devam ederler.

             (2) Bu sınavda notu 60 ve üzeri olanlarla, Üniversitece denkliği kabul edilen TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE ve benzeri uluslararası sınavlardan, Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünce belirlenen puanı elde eden öğrenciler kazandıkları bölüme devam eder. Yeterlik sınavına, Üniversiteye kabul edilen yeni öğrencilerle Hazırlık Sınıfında okuyan öğrenciler girebilir. Sınavda; öğrencilerin dilbilgisi, okuma, kelime bilgisi, yazma ve dinleme becerilerini ölçecek sınav düzenlemeleri yapılmasına özen gösterilir. Puanlama 100 puan üzerinden yapılır. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadır.

             Kurlar

             MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik sınavı sonucu belirlenebileceği gibi, düzey belirleme sınavı ile de yapılabilir. Bu sınavın sonucunda öğrenciler, toplam dört ayrı düzeyde eğitim alır. Hazırlık Sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre; birinci düzey yirmi saat, ikinci düzey yirmiiki saat, üçüncü düzey yirmibeş saat ve dördüncü düzey yirmisekiz saat olarak belirlenir.

             Hazırlık sınıfı programı ve devreleri

             MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfındaki bir eğitim-öğretim yılı programı sekizer haftalık dört devreden oluşur. Her devrenin sonunda öğrencilerin o devredeki başarılarına bağlı olarak yeni kur düzenlemeleri yapılır. Kur düzenlemeleri beş iş gününde tamamlanır. Kur düzenlemelerinde ara sınav ile o devrede yapılan kısa süreli sınavlar dikkate alınır. Ara sınav ve kısa süreli sınavların ortalaması %50'nin altında olan öğrenciler bir alt kura geçirilir ve bu durumda olan en alt kurdaki öğrenciler bulundukları kuru tekrar eder. Ortalaması % 50’nin üstünde olan öğrenciler düzey olarak bulundukları kurdan bir üst kura geçirilir.

             Değerlendirme biçimleri ve akademik yıl başarı notu

             MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; genel olarak ara sınav, proje ve sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilir. Bunlardan;

             a) Ara sınavlar, her devrede bir kez yapılır. Ara sınavların akademik yıl başarı notuna katkısı % 80'dir. Hastalık ve geçerli bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenciler için bir sonraki ara sınavın katkı payı, girilmeyen sınavın ağırlığı kadar arttırılarak hesaplama yapılır. Ancak birden         fazla ara sınava veya dördüncü devrenin ara sınavına girmeyen öğrenciler için Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünce kabul edilmiş bir mazeretlerinin olması halinde yeni bir sınav yapılır.

             b) Öğrenciler her yarıyılda birer proje çalışması yaparlar. Bu projelerin amacı öğrencileri, kendi başlarına çalışmaya ve araştırma yapmaya yöneltmektir. Bu çalışmalar sınıf içi sınavlarıyla değerlendirilir. Proje notları, yıl sonunda akademik yıl başarı notuna % 10 oranında katılır. Projeler için mazeret sınavı yapılmaz, bu nedenle o projeden sıfır (0) not alınmış sayılır.

             c) Sınıf içi etkinlikleri için her devrede not verilir. Bu not; öğrencinin sınıf içi etkinliklerine katılımı, ödev notları, derse hazırlıklı gelmesi, sınıf içi tutum ve davranışları ve girdikleri kısa süreli sınavlar göz önüne alınarak verilir. Bu notun akademik yıl başarı notuna katkısı % 10'dur. Kısa süreli ara sınavların sınıf içi etkinliklere olan katkısı en az % 50’dir.

             (2) Öğrencilerin akademik yıl başarı notu; ara sınavların % 80’i, proje çalışmalarının % 10’u ve sınıf içi etkinliklerin % 10’u toplanarak hesaplanır.

             Hazırlık sınıfı genel başarı notu

             MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin Hazırlık Sınıfı sonundaki genel başarı notu; akademik yıl başarı notunun %30’u, yıl sonu yeterlik sınavı notunun % 70’inin toplanması ile hesaplanır. Bu oranlar öğretim döneminin başında Üniversiteye yerleştirilen yeni öğrencilerin ilk yeterlik sınavlarında uygulanmaz. Söz konusu öğrencilerin girdikleri yeterlik sınavının sadece ham notları dikkate alınır. Hazırlık Sınıfı sonundaki genel başarı notu % 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun mesleki amaçlı İngilizce dersleri ile devam ederler. Bu dersler kredilidir.

             Devam koşulu, akademik yıl başarı notunun etkisi ve ilişik kesilme

             MADDE 11 – (1) Derslerde, söz konusu akademik yılın her bir yarıyılı için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere öngörülen % 85 devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav, proje ve sınıf içi etkinliklerdeki durumları ne olursa olsun genel başarı notu hesabında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yöntemle hesaplanan akademik yıl başarı notunun yarısı ile değerlendirilir. Akademik yılın sonunda verilen ilk yeterlik sınavında başarısız olanlar, devamsızlıkları nedeniyle ya da genel başarı notu % 40’ın altında olduğu için yaz öğrenimine kabul edilmeyenler ve yaz öğrenimi yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, yeni akademik yılın başında yeni gelen öğrencilere verilen ilk yeterlik sınavına girerler. Burada başarısız olanlar bir yıl daha Hazırlık Sınıfına devam ederler. Tekrar edilen yıl sonunda öğrenciler, o akademik yılın sonunda veya takip eden akademik yılın başlangıcında verilen ilk yeterlik sınavlarına girebilir. Bu sınavların sonunda genel başarı notu % 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı oldukları programların birinci yarıyılına kayıt olurlar. Başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Belirtilen süreler içerisinde hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

             Mazeret sınavları

             MADDE 12 – (1) Öğrencilerin geçerli sağlık raporları ile belgelendirdikleri sağlık sorunları nedeniyle katılamadıkları ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları açılabilir. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavdan sıfır (0) notu almış kabul edilir. Proje sınavları için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. Proje sınavına katılmayan öğrenciler, raporlu olsalar dahi o projeden sıfır (0) notu almış sayılırlar.

             (2) Sağlık raporlarının geçerliliği ve raporlar üzerinde yapılacak işlemler ile ilgili olarak, 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 7/7/2001 tarihli ve 24455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı              tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.