26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26738

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12973

             Ekli, “Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin Özelleştirilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının 5/12/2007 tarihli ve 2101 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                        M. Z. ÇAĞLAYAN                     V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı V.      Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN HAZİNE

MÜLKİYETİNDE BULUNAN HİSSELERİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 – (1) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin (Türk Telekom) Hazine mülkiyetinde bulunan hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin olarak;

             a) % 15 oranındaki Türk Telekom hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın halka arz suretiyle gerçekleştirilmesi ve halka arz işleminin 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanması,

             b) Halka arz işleminde yurtiçi ve/veya yurtdışı sermaye piyasalarında satış ile buna ilişkin zamanlamanın piyasa koşullarına göre tespiti ve ek satış hakkının kullanılabilmesi hususlarının Türk Telekom İhale Komisyonunca belirlenmesi,

             c) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca, Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine ayrılması öngörülen % 5 oranındaki pay ile ilgili olarak; bu satışta Türk Telekom hisselerinin % 3’ünün (a) bendinde belirtilen oran içerisinde değerlendirilerek söz konusu çalışanlara ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılması,

             ç) Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından belirlenecek halka arzı özendirici her türlü imkanın kullanılması,

             kararlaştırılmıştır.

             MADDE2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.