26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26738

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12952

             30 Mart 2005 tarihinde Rabat'ta imzalanan ve 24/10/2007 tarihli ve 5700 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/11/2007 tarihli ve HUMŞ/1655 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                          M. Z. ÇAĞLAYAN                           H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı V.                      Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FAS KRALLIĞI HÜKÜMETİ

ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE

DAİR ANLAŞMA

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır),

             İki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğini geliştirme arzusunun rehberliğinde,

             Bu işbirliğinin halklarının sağlık durumlarının gelişmesine katkıda bulanacağına inanarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

 

MADDE 1

             Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği alanları her iki tarafın çıkarları dikkate alınarak, karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

 

MADDE 2

             Taraflar karşılıklı mutabakat ile belirlenen sağlık ve tıp bilimleri alanlarında aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:

             a) Bilgi değişimi.

             b) Heyet ve sağlık personeli değişimi.

             c) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek konferans ve bilimsel toplantılara uzmanların katılımının desteklenmesi.

             d) Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği.

 

MADDE 3

             Taraflar aralarındaki işbirliği faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek üzere bir Ortak Çalışma Komitesi kuracaklardır. Bu Komite yılda bir kez dönüşümlü olarak toplanacaktır.

 

MADDE 4

             İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası ziyaretlerinde;

             a) Gönderen taraf karşı ülkeye gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.

             b) Evsahibi ülke ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olduğu takdirde) ülke içi yolculuk giderlerini karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.

 

MADDE 5

             İşbu Anlaşma'nın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Fas Krallığı Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir.

             İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.

 

MADDE 6

             İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.

             Akit taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

             İşbu Anlaşma, Rabat'ta, 30 Mart 2005 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer örnek olarak ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmış olup tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul edilecektir.

 

 

                     Türkiye Cumhuriyeti                                                        Fas Krallığı

                        Hükümeti Adına                                                       Hükümeti Adına

 

 

                             Ali Coşkun                                                 Mohammed Cheikh Biadillah

                  Sanayi ve Ticaret Bakanı                                                   Sağlık Bakanı

 

Bu andlaşmanın Arapça ve İngilizce dillerindeki metinleri26/12/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.