19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/2/1990 tarih ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 18 – Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Oda bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için huzur hakkı verilir.

             Huzur hakkı miktarları her yıl Oda Genel Kurulunca tespit olunur."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.