19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Milli Prodüktivite Merkezinden:

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığı "İnsan Kaynakları Politikası, İstihdam Şekilleri, Kadrolar ve Görevli Alınması" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İnsan Kaynakları Politikası ve İstihdam Şekilleri

             MADDE 5 – (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Merkezin görevlerini etken ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak, kalite, verimlilik ve insan odaklılık ilkeleri çerçevesinde, iş-yaşam dengesini gözeterek çalışanların fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanacak insan kaynaklarını planlamak, seçmek, yerleştirmek, nitelik ve nicelik olarak geliştirmek, ücret, performans, kariyer ve hizmet içi eğitim sistemlerini uygulamak, Merkez performansının yükselmesine katkıda bulunacak insan kaynakları politikaları üretmek ve finansal performansa katma değer yaratmaktır.

             (2) Merkez görevlileri aşağıdaki şekillerde istihdam edilir.

             a) Tam gün esasına göre çalıştırılanlar:

             Sözleşmelerinde Merkezdeki görevlerini tam gün esasına göre çalışarak yerine getirecek olanlardır.

             b) Part-time / kısmi gün esasına göre çalıştırılanlar:

             Sözleşmelerinde, haftanın belli gün veya saatlerinde çalıştırılacağı belirtilmiş olanlardır.

             c) Geçici olarak çalıştırılanlar:  

             1) Merkez uzmanlarıyla birlikte proje bazında çalışmak veya ancak Merkezde ilgili uzmanı bulunmayan yahut ilgili uzmanının iş yoğunluğunun imkan vermemesi durumlarında resmi ya da özel kurum ya da kuruluşun ücretli istemi üzerine iş programına alınan projeleri bizzat yapmak için dış uzmanlar ile projelerin işletme, işyeri, arazi ve benzeri yerlerdeki ölçme, veri toplama, anket çalışmaları ile çizim, hesaplama gibi işlerde çalıştırılacak olanlardır.

             2) Merkez iş programlarında yer alan araştırma ve eğitim projeleri ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin uygulama planlarının hazırlanması, uygulamaya konulması, izlenmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesinde Merkez uzmanlarına bilimsel düzeyde katkıda bulunmak üzere seçilerek proje danışmanlığında çalıştırılacak olanlardır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – (1) Merkezde görevlendirilecek personelden  aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

             a) İş başvuru formu,

             b) Özgeçmiş,

             c) Nüfus cüzdanının Merkezce onaylı örneği,

             ç) Öğrenim belgesinin aslı veya Merkezce onaylı örneği,

             d) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair yazılı beyan,

             e) Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyan,

             f) İkametgah belgesi,

             g) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             ğ) Daha önce görev yaptığı kurum ve kuruluşlardan alınmış hizmet belgesinin aslı, 

             h) Mal bildirimi belgesi,

             ı) 6 adet yeni çekilmiş fotoğraf.

             (2) Merkezde görevlendirilecek personelin (d), (e) ve (g) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, görevlendirmeden önce Merkezce tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             (3) Görevli yukarıda belirtilen belgelerin kapsamına giren hususlardaki değişiklikleri mevzuata uygun süreler içinde Merkeze bildirmek zorundadır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             "f) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan Merkez personeline, silah altında bulundukları sürece kadro unvanları saklı kalmak suretiyle, 

             ücretsiz izin verilir.

             Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve dönmek için Merkeze yazılı olarak başvurmayanlar görevden çekilmiş sayılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 84 – (1) Personel atamalarında görevlilerin girecekleri sınıf ve dereceler ile hangi ücretle işe başlayacağı Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinin eki olan Norm Kadro Cetveli, Organizasyon Kitabı ve İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre saptanır."

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.