19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/6/2007 tarihli ve 26560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,"

             "(2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi yönünde karar alınır. İnceleme, iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır. İnceleme, iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılarak Kurul tarafından 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kararlardan biri verilir. Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde, inceleme sonuçlandırılıncaya kadar idareler sözleşme imzalayamaz."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – (1) Kurul, itirazen şikayet başvuruları üzerine;

             a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

             b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptali,

             c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

             kararlarından birini verir.

             (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

             a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

             b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

             kararlarından birini verir.

             (3) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İtirazen şikayet üzerine verilen kararların uygulanması"

             Yürürlük

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.